Akcjonariusze IMS przyjęli program motywacyjny na lata 2018-2020Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie IMS przyjęło program motywacyjny III na lata 2018-2020, oparty o opcje menedżerskie, dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek grupy kapitałowej, poinformowała spółka.

"Celem programu motywacyjnego III, skierowanego do członków zarządu IMS oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek grupy kapitałowej IMS jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS" - czytamy w komunikacie,

Program motywacyjny zakłada uzyskanie praw do objęcia przez osoby w nim uczestniczące, łącznie nie więcej niż 1,5 mln akcji serii C, pod warunkiem spełnienia przez te osoby określonych w regulaminie kryteriów, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na GPW S.A. w Warszawie w okresie 01 sierpnia 2016 r. - 31 lipca 2017 r. wynoszącej 3,03 zł, podano także.

We wtorek około godziny 13:10 kurs akcji IMS wynosił 3,56 zł po wzroście o 0,28% wobec ostatniego zamknięcia.

"Kryterium ogólnym nabycia prawa do objęcia akcji za dany rok obrotowy w okresie 2018-2020 (okres nabycia) dla wszystkich osób uczestniczących, jest pozostawanie w stosunku służbowym z jedną ze spółek grupy kapitałowej IMS przez co najmniej sześć miesięcy w danym okresie nabycia oraz osiągnięcie przez grupę kapitałową IMS co najmniej niżej wymienionych wyników EBITDA w danym roku:
- okres nabycia 2018 rok - EBITDA w wysokości 16,5 mln zł
- okres nabycia 2019 rok - EBITDA w wysokości 20 mln zł,
- okres nabycia 2020 rok - EBITDA w wysokości 23 mln zł" - czytamy dalej.

Kryterium szczegółowym jest znaczący wpływ osób uczestniczących na działalność spółek grupy, którego oceny dokonuje rada nadzorcza, a w przypadku osób niebędących członkami zarządu, ocena rady nadzorczej będzie poprzedzona pisemnym, uzasadniającym wybór danej osoby wnioskiem zarządu, poddano także.

"Rada nadzorcza może odstąpić od kryterium ogólnego wymienionego powyżej, pod warunkiem szczególnie istotnego wpływu osoby lub osób uczestniczących na wyniki finansowe grupy oraz pod warunkiem, że wynik EBITDA osiągnięty w danym okresie nabycia nie odbiega znacząco od poziomu EBITDA dla danego okresu nabycia zaprezentowanego powyżej. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, rada nadzorcza może przyznać łącznie maksymalnie nie więcej niż 500 tys. warrantów w ciągu całego okresu trwania programu III (okresy nabycia 2018-2020)" - czytamy dalej.

Uczestnicy programu zobowiązani zostaną do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji (lock-up) przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia objęcia akcji, poddano w podsumowaniu.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)