Poniżej dane w mln EUR:

2016 2017 Dane skumulowane**/Cumulated data**
VIII VII VIII IX 2015-VIII 2016 IX 2016-VIII 2017*
Rachunek bieżący / Current Account -783 -491 -100 -1 651 -1 005
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods -336 -241 298 3 503 1 644
Eksport / Goods: exports 13 967 15 235 15 682 175 250 190 844
Import / Goods: imports 14 303 15 476 15 384 171 747 189 200
Saldo usług / Balance on Services 1 003 1 680 1 222 12 855 15 995
Przychody / Services: Credit 3 750 4 587 4 104 43 073 48 411
Rozchody / Services: Debit 2 747 2 907 2 882 30 218 32 416
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income -1 403 -1 930 -1 666 -16 932 -17 704
Przychody / Primary income: credit 1 004 782 883 10 541 11 510
Rozchody / Primary income: debit 2 407 2 712 2 549 27 473 29 214
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income -47 0 46 -1 077 -940
Przychody / Secondary income: credit 499 541 436 5 259 5 530
Rozchody / Secondary income: debit 546 541 390 6 336 6 470
Rachunek kapitałowy / Capital Account 32 655 160 3 262 4 364
Przychody / Capital account: credit 57 678 181 4 036 4 960
Rozchody / Capital account: debit 25 23 21 774 596
Rachunek finansowy / Financial account -779 798 -448 -3 871 637
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets -535 -807 216 2 553 8 688
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 193 132 -91 638 5 151
Instrumenty dłużne / Debt instruments -728 -939 307 1 915 3 537
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities 139 -122 1 279 13 584 8 280
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 847 407 1 056 10 459 6 746
Instrumenty dłużne / Debt instruments -708 -529 223 3 125 1 534
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets -127 602 -365 4 725 -4 273
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities -44 399 64 4 048 -4 399
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities -83 203 -429 677 126
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities 1 492 271 -227 5 958 1 941
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities -123 275 249 3 964 -2 502
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities 1 615 -4 -476 1 994 4 443
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets 20 298 198 1 784 3 074
NBP / Monetary authorities 0 0 188 0 185
Sektor rządowy / General government 3 5 2 181 52
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs 191 51 169 -1 344 68
Pozostałe sektory / Other sectors -174 242 -161 2 947 2 769
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities -845 -4 006 -1 074 3 735 -6 281
NBP / Monetary authorities 162 -3 508 -808 9 781 -6 950
Sektor rządowy / General government -11 -76 -8 281 312
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs -769 -251 -401 -7 297 -903
Pozostałe sektory / Other sectors -227 -171 143 970 1 260
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives -129 74 10 -295 -331
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 778 -3 226 -529 10 639 -2 581
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions -28 634 -508 -5 482 -2 722

(PAP Biznes)