W 2016 r. udział produkcji przemysłowej (z wyłączeniem budownictwa) stanowił 19,4 proc. całkowitej wartości dodanej brutto w UE (GVA). Drugi największy udział w GVA Wspólnoty na poziomie 19 proc., miała szeroka kategoria działalności gospodarczej określona przez Eurostat jako "Handel hurtowy i detaliczny, transport, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne". Kolejne to "administracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i prace socjalne"(18,8 proc.), "działalność związana z obsługą rynku nieruchomości" (11,4 proc.) oraz "działalność profesjonalna, naukowo-techniczna" (11,0 proc.).

Najmniejszy udział w wartości dodanej brutto Wspólnoty (tylko 1,5 proc.) mała działalność gospodarcza związana z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem.

Udziały poszczególnych sektorów działalności gospodarczej zmieniły się w ciągu ostatnich 20 lat. Przemysł, choć nadal jest najważniejszym sektorem gospodarki, traci na znaczeniu, podczas gdy inne branże zyskują. W ostatnim dwudziestoleciu najwięcej wzrósł wkład do wartości dodanej brutto kategorii "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna". W 1996 roku udział tej działalności w GVA wynosił 8,7 proc. podczas gdy w ubiegłym roku 11,0 proc. co oznacza wzrost o 2,3 punktu procentowego. W tym samym czasie udział przemysłu zmalał o 3,5 pp.

O ile przemysł jest dominującym sektorem pod względem generowanej produkcji w całej UE, to już w przypadku gospodarek narodowych sytuacja wygląda nieco inaczej. Wśród 28 członków Wspólnoty Europejskiej tylko w 9 państwach dominował przemysł, podczas gdy w 12 największy udział w wartości dodanej brutto mała działalność związana z handlem hurtowym i detalicznym, transportem, usługach hotelarskich i gastronomicznych. 

Udział przemysłu najwyższy w Irlandii i Republice Czeskiej

Z 9 państw członkowskich pierwsze w których przemysł był dominującym sektorem gospodarki najwyższy udział w wartości dodanej brutto był w Irlandii (36,6 proc.) i Czechach (32,1 proc.), a następnie w Słowenii (27,1 proc.), Słowacji (26,9 proc.), na Węgrzech (26,8 proc.), i w Polsce (26,5 proc.). Kolejne były Niemcy i Rumunia (po 25,7 proc.) i Bułgaria (24,4 proc.). 

Udział handlu największy na Litwie

W 12 państwach członkowskich UE kategoria w skład której wchodzą handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi hotelarskie i gastronomia, był największą aktywnością gospodarczą pod względem wartości dodanej brutto wygenerowanej w 2016 r. Najwyższe udziały odnotowano na Litwie (32,2 proc. ogółu GVA) na Łotwie (25,4 proc.), na Cyprze (25,2 proc.), w Portugalii (25,1 proc.). W Polsce udział tej kategorii w polskiej wartości dodanej brutto wyniósł 25,1 proc., była to druga największa aktywność gospodarcza w Polsce.

Administracja publiczna to domena Francji, Belgii i Danii

W sześciu państwach kategoria "Administracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i prace socjalne" była główną działalnością gospodarczą w przeliczeniu na GVA we Francji (22,7 proc.), w Belgii (22,3 proc.) i w Holandii (21,4 pro.), a także w trzech krajach skandynawskich UE - Dania (22,3 proc.), Szwecja (21,5 proc.) i Finlandia (21,3 proc.). W Polsce administracja w przeliczeniu na wartość dodaną brutto stanowiła 14,6 proc. i była trzecią aktywnością gospodarczą w Polsce.

Luksemburg wyróżniał się działalnością finansową i ubezpieczeniową, która stanowi główną działalność gospodarczą, generując 27,3 proc. całkowitej wartości dodanej brutto.

Wartość dodana brutto w krajach UE w 2016 r.

Wartość dodana brutto (GVA) jest definiowana jako produkcja (w cenach bazowych) minus zużycie pośrednie (w cenach nabywcy); jest to pozycja bilansująca rachunku produkcji rachunków narodowych.
GVA można rozbić na sektor przemysłu i instytucjonalny. Suma GVA w odniesieniu do wszystkich sektorów lub sektorów plus podatki od produktów pomniejszone o subsydia na produkty daje produkt krajowy brutto.