Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych opowiedziała się w poniedziałek za zwiększeniem środków dla MSWiA na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla cudzoziemców, m.in. dotyczących zapewnienia opieki medycznej i zakwaterowania.

W poniedziałek posłowie komisji administracji i spraw wewnętrznych pozytywnie zaopiniowali rządowy projekt nowelizacji tegorocznego budżetu, zakładający zwiększenie wydatków bieżących MSWiA o kwotę 3 mln 625 tys. zł.

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na pomoc dla cudzoziemców, dotyczącą m.in. wypłat świadczeń pieniężnych oraz zapewnienie opieki medycznej, zakwaterowania i wyżywienia w wynajmowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców ośrodkach. Pomoc ta wynika z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wyjaśnił dyrektor departamentu finansów publicznych i administracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Budzyń, konieczność zwiększenia wydatków wynika z tego, że wzrosła liczba cudzoziemców, którzy składają wnioski o nadanie statusu uchodźcy. "Nigdy nie jesteśmy w stanie określić dokładnie, podczas prac nad budżetem, ilu będzie cudzoziemców, którzy będą się ubiegać o status uchodźcy. Podczas prac nad tegorocznym budżetem przewidywano, że średnio rocznie będzie to 3,5 tys. osób. Natomiast we wrześniu stwierdziliśmy, że do końca bieżącego roku będzie to 4,2 tys. osób" - powiedział Budzyń.

Przypomniał, że Urząd ds. Cudzoziemców zobowiązany jest osobom, które złożyły wniosek o nadaniu statusu uchodźcy, zapewnić pomoc medyczną, wyżywienie i zakwaterowanie.

Reklama

>>> Czytaj też: Zmienia się struktura wydatków państwa. Budżet będzie znowelizowany?