Strata operacyjna wyniosła 2,28 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,07 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 46,41 mln zł rok wcześniej.


"III kwartał bieżącego roku to okres przygotowań grupy do uczestnictwa w znaczących postępowaniach przetargowych na realizacje prac w zakresie sieci szerokopasmowych dla kolejnictwa oraz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W omawianym okresie grupa poniosła znaczące nakłady na przygotowanie ofert do wyżej wspomnianych postępowań, jak również skoncentrowała się na rozwoju struktur sprzedażowych. Działania te zostały sfinansowane z nadwyżek wypracowanych w I półroczu 2017 i znalazły odzwierciedlenie w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycjach kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Koszty te wzrosły w porównaniu do III kwartału 2016 roku" - czytamy w raporcie.
"Mimo niższych niż w okresie porównywanym wskaźników rentowności, grupa kapitałowa Wasko zachowuje bardzo stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku, w związku z czym wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących" - podkreślono w raporcie.
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,72 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 161,93 mln zł w porównaniu z 139,43 mln zł rok wcześniej.


W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 1,6 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)