Strata netto Prime Minerals zwiększyła się r: r do 2,37 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Prime Minerals odnotowało 2,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,43 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,03 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 12 tys. zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 8,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,67 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27,64 mln zł w porównaniu z 12 tys. zł rok wcześniej.

"Rozwój działalności w zakresie obrotu surowcami i metalami pozwolił na odnotowanie znaczących przychodów netto ze sprzedaży. W III kw. 2017 r. grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w kwocie 16 mln zł (wzrost o 4,4 mln zł w stosunku do poprzedniego kwartału, tj. o 38,16% kw/kw). Po dziewięciu miesiącach 2017 r. przychody grupy kształtują się na poziomie 27,6 mln zł, jednak brak jest bezpośrednio miarodajnego okresu porównawczego dla tych danych, ponieważ na dzień 30 września 2016 r. spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej nie prowadziły jeszcze działalności operacyjnej w pełnym wymiarze" - czytamy w raporcie.

Wykazana strata netto wynika natomiast w głównej mierze z:

- amortyzacji licencji produkcyjnej, która za okres 01.01.-30.09.2017 r. wyniosła 5,8 mln zł;

- ujemnych różnić kursowych mających źródło w wycenie pożyczek i środków pieniężnych, które wynik netto okres 01.01.-30.09.2017 r. obciążają kwotą 3,1 mln zł.

"Warto jednak zaznaczyć iż ujemne różnice kursowe obciążające wynik (wynikające ze spadku wartości dolara) nie zostały zrealizowane, w związku z czym ich wpływ na wynik finansowy grupy ma aktualnie jedynie potencjalny charakter. Strata netto grupy w dalszym ciągu wynika także z wysokich nakładów jakie są wymagane w związku z prowadzonymi inwestycjami" – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 3,43 mln zł wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej.

Prime Minerals jest polskim podmiotem inwestującym w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych. Spółka realizuje projekt budowy kopalni odkrywkowej rudy niklu oraz kruszywa wapiennego na wyspie Sulawesi w Indonezji. Od listopada 2013 roku akcje spółki są notowane na NewConnect.

(ISBnews)