Orbis

Orbis będzie zarządzał hotelem ibis Tallinn Centre, poinformowała spółka. Hotel zostanie otwarty w połowie 2019 roku. Właścicielem i inwestorem hotelu jest firma Hausers Group. "Grupa Orbis jest wiodącym operatorem hotelowym w Europie Wschodniej z ponad 120 hotelami, w tym 9 w krajach nadbałtyckich i mającym ambicję dalszego rozwoju w regionie, głównie poprzez partnerstwo z silnymi inwestorami, także poprzez wejście na nowe rynki, na których nie jesteśmy jeszcze obecni. Wraz z pojawieniem się sieci ibis wprowadzamy wiodącą europejską markę ekonomiczną do Estonii, dobrze rozwijającego się rynku o dużym potencjale, dzięki czemu jeszcze bardziej umocnimy naszą wiodącą pozycję w regionie" - powiedział prezes i dyrektor generalny Orbis Gilles Clavie, cytowany w komunikacie.

PCC Rokita

PCC Rokita wyemituje 300 tys. obligacji serii ED o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł w ramach V Programu Emisji Obligacji, podała spółka. "W ramach Programu spółka wyemituje 300 000 obligacji serii ED o wartości nominalnej 100,0 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii ED wyniesie 30 000 000,00 zł" – czytamy w komunikacie. Obligacje serii ED oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 6 lat od dnia ich przydziału.

Mercor

Mercor odnotował 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 lipca do 30 września 2017 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

KGHM

KGHM w październiku zapłacił 151,022 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów. >>>>

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers wstrzymał do końca I poł. 2018 r. działania zmierzające do wygaszenia działalności na rynku tureckim i likwidacji spółki zależnej - X Trade Brokers Menkul Degerler A.S., podała spółka. >>>>

GetBack

Paweł Trybuchowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa GetBack ze skutkiem od 1 grudnia br. z powodów osobistych, podała spółka. >>>>

Spółka zależna GetBack wygrała organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 1,2 mld zł, poinformowała spółka. >>>>

ZE PAK

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Ościsłowo na wniosek PAK KWB Konin – spółki zależnej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podała grupa. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych - skład indeksów

W związku z kwartalną korektą portfeli indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), po sesji 15 grudnia 2017 r. do indeksów mWIG40 oraz mWIG40TR wejdą Famur i LC Corp, zastępując Trakcję i Apatora, podała Giełda.>>>>

Robyg

Robyg zawarł umowy z Bricks Acquisition Limited – należącym do funduszy inwestycyjnych Goldman Sachs International - oraz European Special Situations Group of the Securities Division of Goldman Sachs International (ESSG), na podstawie których Bricks Acquisition Limited zobowiązał się ogłosić w ciągu jednego dnia wezwanie na wszystkie akcje Robyga po cenie 3,55 zł za akcję, podała spółka. Akcje w wezwaniu zobowiązali się sprzedać przewodniczący rad nadzorczych Robyg i Robyg Construction. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal zawarł umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, której przedmiotem są nieruchomości położone w Stalowej Woli. Łączna cena wynosi 5 757 489,4 zł. "W umowie przedwstępnej spółka zobowiązała się do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, w której warunkiem będzie: (i) niewykonanie przez prezydenta Stalowej Woli prawa pierwokupu albo bezskuteczny upływ terminu (ii) uzyskania dokumentów wystawionych przez wszystkich wierzycieli hipotecznych posiadających zabezpieczenia w postaci hipotek, zawierających zgody na zwolnienie ze wszystkich hipotek i wykreślenie ich z ksiąg wieczystych" - czytamy w komunikacie.

Unified Factory

Unified Factory dokonał przydziału 20 000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł w ramach programu o łącznej wartości do 25 mln zł, podała spółka. "Oferta nie była podzielona na transze, zapisy w ofercie nie były redukowane proporcjonalnie, wartość skutecznych zapisów na obligacje wyniosła łącznie 22 670 000 zł" – czytamy w komunikacie. Obligacje przydzielono 97 podmiotom, podano także.

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. "Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,1 zł i nie większą niż 480 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji serii P na 1,07 zł jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

MNI

MNI odnotowało 8,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zakwalifikowanie przez Alior Bank obligacji podporządkowanych serii K i K1 o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł jako instrumentów w kapitale Tier II banku, podał Alior. Alior Bank przeprowadził w październiku emisje dwóch serii obligacji, oferowanych wyłącznie inwestorom instytucjonalnym - serii K na 400 mln zł oraz serii K1 na kwotę 200 mln zł. Spółka podała wówczas, ze po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) będą one zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II.

Marvipol

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na wspólne przedsięwzięcie Marvipol Logistics i PG Dutch polegające na budowie parku magazynowo-logistycznego, podał Urząd. >>>>

Bumech

Bumech otrzymał od Getin Noble Banku pismo, w którym bank bezwarunkowo wypowiada umowę kredytu z dnia 14 lutego 2013 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, podała spółka. >>>>

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za listopad br. wyniosły 426,4 mln zł i były wyższe o 27% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń – listopad wyniosły 3 726,3 mln zł i były wyższe o 30,5% r/r. >>>>

Bytom

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w listopadzie 2017 roku wyniosła ok. 15,345 mln zł i była wyższa o ok. 20,5% w skali roku, podała spółka.>>>>

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2017 r. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 602 mln zł i były wyższe o ok. 24% w skali roku, podała spółka. >>>>

Gobarto

Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia, poinformowała spółka. Gobarto na etapie umowy warunkowej informowało, że wartość transakcji wyniesie 78 mln zł. >>>>

Griffin Premium RE.

W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Griffin Premium RE.., ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers (GAM), zawarto w dniu 1 grudnia 2017 r. transakcje, których przedmiotem było 106 014 429 akcji spółki, podał Dom Maklerski BZ WBK jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. >>>>