Impexmetal

Impexmetal podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł, poinformowała spółka. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy za 2017 r. "W toku procesu sporządzania sprawozdań finansowych za 2017 rok, po zakończeniu w dniu 1 marca 2018 roku procesu weryfikacji struktury posiadanych inwestycji kapitałowych w zakresie trwałej utraty ich wartości, podjęta została decyzja o utworzeniu niepieniężnych odpisów aktualizujących wartość posiadanego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Odpisy w identycznych kwotach zostaną ujęte odpowiednio w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy kapitałowej Impexmetal za rok 2017, dodano.

Boryszew

Impexmetal, spółka zależna Boryszewa, zdecydował o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez siebie pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł. Odpis w identycznej kwocie zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Boryszew za 2017 r., podał Boryszew. >>>> 

Auto Partner

Auto Partner odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 240,3 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>  

Vistula, Bytom

Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały zmianę do planu połączenia, zgodnie z którą dokonano zmiany parytetu wymiany do 1:0,72 (tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,72 akcji Vistuli) z 1:0,82, podała spółka.  >>>>  

Comarch

Comarch odnotował 35,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania kompleksowego systemu informatycznego KSI ZUS z wynagrodzeniem, które nie przekroczy 242 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje    

Erbud 

Zarząd Erbudu spodziewa się, że przy obecnych warunkach rynkowych przychody grupy pozostaną na stabilnym poziomie w perspektywie kilku lat, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. >>>> 

Przejęcie niemieckiej IVT Weiner + Reimann (IVT) bardzo dobrze wpisuje się w jeden z głównych celów Erbudu, jakim jest poprawa rentowności, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Rentowność EBIT spółki IVT na poziomie ok. 6% wyznacza też średnioterminowy cel dla polskiej spółki serwisowej - Erbud Industry. >>>> 

Akwizycje firm o profilu inżynieryjno-serwisowym są i nadal będą dobrym kierunkiem w rozwoju grupy Erbud, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak po ogłoszeniu szczegółów przejęcia niemieckiej IVT Weiner + Reimann GmbH. Kolejnych przejęć nie należy się jednak spodziewać w krótkiej perspektywie. >>>> 

Elemental Holding

Elemental Holding nie doszedł do porozumienia w sprawie warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i nie ustalił nowego terminu realizacji transakcji, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal

Oferta konsorcjum Naftoremontu-Naftobudowy (spółki zależnej Polimeksu-Mostostal) i Agatu z wynagrodzeniem dla Naftoremontu-Naftobudowy wysokości 65 mln zł netto, okazała się najkorzystniejszej w przetargu dla PERN-u na budowę zbiorników magazynowych 2 x 32000 m3 wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oraz budowę zbiorników magazynowych 2 x 32000 m3 wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, poinformował Polimex-Mostostal. >>>>  

GetBack

GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej. Zarząd będzie rozważał różne możliwości, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji, podała spółka. >>>> 

Zarząd GetBack wystąpi do akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 19 999 999 akcji zwykłych na okaziciela oraz w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, podała spółka. Zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych, podano także. >>>> 

Soho Development

Soho Development odnotowało 6,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2017/2018 (obejmującym okres od 1 października 2017 do 31 grudnia 2017) wobec 1,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Famur

Famur odnotował 13,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Polski Holding Nieruchomości 

Wraz z początkiem marca przestały obowiązywać postanowienia listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Polski Holding Nieruchomości (PHN) 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa, poinformował PHN.>>>>  

Amica

Amica odnotowała 27,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 23,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CD Projekt

Przez osiem lat obecności CD Projektu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie tj. od maja 2010 r., kapitalizacja spółki wzrosła 100-krotnie, poinformował wiceprezes zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. CD Projekt jest pierwszym reprezentantem sektora gier wideo, który wejdzie do indeksu WIG20. >>>> 

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady odnotował 153,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 159,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Robyg

Bricks Acquisitions Limited, po rozliczeniu wezwania na akcje Robyg, w którym nabyło 98,16% walorów, ogłosiło przymusowy wykup 5,34 mln akcji (ok. 1,84% kapitału) po cenie 4 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot pośredniczący. >>>>  

LiveChat Software

LiveChat Software miał 23 691 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 marca 2018 r. wobec 18 747 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 26,4% r/r, podała spółka. W styczniu liczba klientów wzrosła o 321 firm netto, dodano. >>>>  

Tarczyński

Tarczyński przystąpił do umowy kredytu udzielonego EJT, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez tę spółkę akcji Tarczyńskiego w wezwaniu, podała firma. >>>> 

Quercus TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 468,2 mln zł na koniec lutego br., podała spółka. Na koniec stycznia b.r. było to 4 669,1 mln zł.>>>> 

Elektrobudowa

Elektrobudowa odnotowała wstępnie 61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., podała spółka. >>>> 

 Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso odnotowało 12,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. roku finansowego 2017/2018, tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r., wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kredyt Inkaso chce poprawić wyniki finansowe w roku obrotowym 2017/2018. Spółka bada możliwości zaistnienia na kolejnych rynkach zagranicznych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Kredyt Inkaso Bastian Ringhardt. >>>>  

Groclin

Groclin podpisał list intencyjny ws. zakupu 61,9% udziałów w spółce Des Art Sp. z o.o. z firmą Procad, która obecnie jest właścicielem tych udziałów, podała spółka. >>>>  

TMR

Tatry Mountain Resorts odnotowały 6,99 mln euro skonsolidowanego zysku netto w r.obr. 2016/2017 (zakończonym 31 października 2017 r.) wobec 2,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>