Od czerwca 2017 polityka wynagrodzeń członków zarządu spółki została dostosowana do regulacji zawartych w tzw. ustawie kominowej. Zgodnie z jej wytycznymi pensje top menedżerów składają się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające. Docelowa wysokość wynagrodzenia uzależniona jest wielkości spółki mierzonej m.in. poziomem zatrudnienia, wartością aktywów czy też poziomem przychodów. W rezultacie czego wynagrodzenie stałe członków zarządu KGHM SA zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli od 31,6 tys. PLN do 67,8 tys. PLN miesięcznie. Natomiast wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych i solidarnościowych, i nie może przekroczyć 90% lub 100% (w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie) stałego wynagrodzenia.

Cele zarządcze dla menedżerów to m.in. wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy „kominowej” oraz ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do dnia 31grudnia 2017 r. Natomiast cele solidarnościowe związane są z realizacją wskaźników finansowych tj.: EBITDA i marża EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Niestety w sprawozdaniu nie podano informacji odnośnie wymaganej wysokości wskaźników, po których spełnieniu możliwa jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Czytamy jedynie, że wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje pod warunkiem:
- realizacji celów zarządczych,
- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy
- udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie

Organem odpowiedzialnym za ocenę realizacji celów oraz ustalenie wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest Rada Nadzorcza. Przy ustalaniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia musi przestrzegać warunku, iż roczna wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków zarządu, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 100 tys. PLN i liczby miesięcy kalendarzowych przez które pełnił on swoje obowiązki.

Niestety w sprawozdaniu nie podano informacji odnośnie wymaganej wysokości wskaźników, po których spełnieniu możliwa jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.
Czytamy jedynie, że wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje pod warunkiem:
- realizacji celów zarządczych,
- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy
- udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie

Organem odpowiedzialnym za ocenę realizacji celów oraz ustalenie wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest Rada Nadzorcza. Przy ustalaniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia musi przestrzegać warunku, iż roczna wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków zarządu, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 100 tys. PLN i liczby miesięcy kalendarzowych przez które pełnił on swoje obowiązki.

Wynagrodzenia menedżerów w KGHM

W 2017 roku łączny fundusz przeznaczony na wypłaty dla osób pełniących funkcje członków w zarządu spółki KGHM Polska Miedź SA wyniósł 9,3 mln PLN i w porównaniu do roku 2016 wzrósł o 8%. Warto zwrócić uwagę, iż 40% tej kwoty stanowiły świadczenia z tytułu odpraw.

wynagrodzenia KGHM

wynagrodzenia KGHM

źródło: Materiały Prasowe

W tabeli poniżej prezentujemy wartość wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym członkom zarządu spółki w roku 2017. Średnie roczne wynagrodzenie osób, które przepracowały cały rok obrotowy wyniosło 1,4 mln PLN, co w przeliczeniu na wynagrodzenie miesięczne daje kwotę 118 tys. PLN.

wynagrodzenia KGHM 2

wynagrodzenia KGHM 2

źródło: Materiały Prasowe

Ponadto, oprócz kwot zaprezentowanych w tabeli 2 członkom zarządu zostało naliczone wynagrodzenie potencjalne należne, którego wypłata uzależniona jest od realizacji wyznaczonych celów oraz decyzji Rady Nadzorczej. Ich wartość wahała się w przedziale od 30% - 40% wynagrodzenia wypłaconego.

wynagrodzenia KGHM 3

wynagrodzenia KGHM 3

źródło: Materiały Prasowe

Zawarte z członkami zarządu umowy regulują również kwestię wypłaty odpraw w przypadku rozwiązania umowy. Ich wysokość została ustalona na trzykrotność części stałej wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu pod warunkiem, że dana osoba sprawowała swoją funkcję przez co najmniej 12 miesięcy. Dodatkowo osobom, które będą przestrzegały umowy o zakazie konkurencji przysługuje połowa wynagrodzenia stałego przez okres sześciu miesięcy. W związku z czym były prezes zarządu zapewne może liczyć na dodatkowe uposażenie z tego tytułu.

autor: Iwona Wabik-Szuba, Sedlak & Sedlak

źródło: wynagrodzenia.pl