"Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności, w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów finansowej. Chodzi o dokapitalizowanie instytucji, którym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w programie naprawczym zaleciła podwyższenie funduszy własnych" - podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Projekt ustawy obejmie banki krajowe i krajowe zakłady ubezpieczeń, z wyjątkiem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Zgodnie z projektem, wykonanie umowy gwarancyjnej będzie następować z chwilą, gdy wyemitowane przez instytucję finansową akcje, obligacje lub papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą nabywców u dotychczasowych akcjonariuszy, udziałowców lub podmiotów trzecich. Gwarancji będzie udzielać minister finansów po uzyskaniu opinii KNF i prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"W sytuacji, gdy instytucja nie wywiąże się z warunków umowy gwarancji, skarb państwa może złożyć wniosek do KNF o ustanowienie zarządu komisarycznego,przedłożyć posiadane akcje do umorzenia, przedłożyć posiadane obligacje lub bankowe papiery wartościowe do przedterminowego wykupu bądź przejąć instytucję" - czytamy w komunikacie.

W przypadku utraty wypłacalności instytucji finansowej rząd w imieniu skarbu państwa może dokonać przejęcia instytucji finansowej. Przejęciem będzie przymusowy wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy po cenie wynikającej z aktualnej ich wyceny.

"Jeśli ustąpi zagrożenie, minister finansów powinien te akcje zbyć w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia przejęcia. Termin ten, za zgodą Rady Ministrów, może zostać przedłużony maksymalnie o dwa lata. W instytucji finansowej przejętej przez Skarb Państwa może zostać ustanowiony zarząd komisaryczny" - czytamy dalej.

Rząd zaproponował, by ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Przeciwko zapisowi, który eliminuje towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych z listy uprawnionych do pomocy rządu, protestowała Polska Izba Ubezpieczeń.