Opracowanie będzie również konsultowane z profesjonalistami z branży energetycznej.

Jak zaznaczyła wiceminister, dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi: poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

"Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed istotnymi problemami: sytuacja gospodarcza nie sprzyja działaniom rozwojowym, do tego nakłada się wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, nieadekwatny rozwój systemu przesyłu prądu i gazu czy wahania cen na światowych rynkach. To wszystko wymusza opracowanie nowego podejścia" - oceniła Strzelec-Łobodzińska.

Jak podkreśliła wiceszefowa resortu gospodarki, postęp w dziedzinie efektywności energetycznej jest kluczowy dla realizacji wszystkich celów dokumentu. Będzie ona osiągnięta przez m.in. zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji (skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności - PAP) i zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji.

Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii ma zostać zapewniony przez racjonalne efektywne gospodarowanie krajowymi złożami węgla oraz dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Dokument proponuje też zwiększenie dywersyfikacji dostaw ropy naftowej z różnych regionów świata, a także budowę magazynów ropy i gazu o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Zakładane jest zwiększenie udziału gazu wydobywanego w kraju.

Dokument postuluje również przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie warunków inwestorom dla wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach.

Zgodnie z "Polityką energetyczną Polski do 2030 roku" udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce ma wzrosnąć do 15 proc. w 2020 roku i 20 proc. w roku 2030. Planowane jest także osiągnięcie w 2020 roku 10 proc. udziału biopaliw w rynku paliw. Zdaniem Strzelec-Łobodzińskiej, ważnym elementem systemu odnawialnych źródeł energii będzie budowa farm wiatrowych na morzu, które są bardziej efektywne od działających na lądzie.

W ramach rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii proponowane jest zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu czy rozwój mechanizmów konkurencji, które mają przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi cen.

Jak powiedział wiceminister, realizacja większości działań określonych w dokumencie zostanie rozpoczęta do 2012 roku.

Środowa konferencja w AGH, w której uczestniczyła Strzelec- Łobodzińska rozpoczęła cykl zewnątrz resortowych konsultacji dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", które zaplanowano w najważniejszych ośrodkach akademickich w kraju.