GPW miała 79,11 mln zł zysku netto, 54,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 79,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 41,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 46,28 mln zł wobec 49,03 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 54,4 mln zł wobec 56,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,65 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 87,64 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 107,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 69,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 172,58 mln zł w porównaniu z 178,67 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 96,94 mln zł wobec 102,89 mln zł rok wcześniej.

"Wynik netto grupy w I półroczu 2018 roku ukształtował się na poziomie 107,6 mln zł i jest wyższy w stosunku do wyniku netto Grupy uzyskanego w porównywalnym okresie 2017 rok (69,7 mln zł) o 54,4%, tj. 37,9 mln zł. Wzrost zysku netto jest spowodowany wyższym o 52,8 mln zł saldem na przychodach i kosztach finansowych. Wyższe saldo na operacjach finansowych wynika z wyższych przychodów finansowych o 47,1 mln zł w znacznej części uzyskanych ze sprzedaży spółki stowarzyszonej Aquis oraz z niższych kosztów finansowych co wynika z wystąpienia w I półroczu 2017 roku dodatkowych kosztów odsetkowych w TGE naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą VAT wynikającą ze zmiany dotychczasowych zasad opodatkowania usług świadczonych przez TGE. Koszty te dodatkowo podwyższyły koszty finansowe w tamtym okresie" - czytamy w raporcie.

Grupa GPW w I półroczu 2018 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 81 mln zł w stosunku do 89,5 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 2017 roku.

"Spadek wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 8,4 mln zł był rezultatem niższych przychodów ze sprzedaży o 6,1 mln zł oraz wyższych kosztów operacyjnych o 4,1 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży o 6,1 mln zł był rezultatem spadku przychodów z segmentu rynku finansowego o 11,5 mln zł i wzrostu przychodów w segmencie towarowym o 5,6 mln zł. Spadek przychodów z rynku finansowego wynika głównie ze spadku przychodów z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowymi. Wzrost kosztów operacyjnych dotyczył w głównej mierze wzrostu kosztów amortyzacji o 2,5 mln zł oraz wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 3,5 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 122,22 mln zł wobec 36,39 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)