Wasko

Wasko podpisało umowy z NASK Państwowy Instytut Badawczy na zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", podała spółka. Wartość umowy to max. 44,09 mln zł netto. "Przedmiotem umów jest zakup usług instalacji i serwisu na obszarze województw: łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE"), na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez zamawiającego" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac przewidziano na 31 grudnia 2019 roku. Wasko ma świadczyć usługi serwisowe i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ergis  

Skonsolidowany zysk netto Ergisu wyniósł - według wstępnych danych - 6,12 mln zł w II kw. 2018 r., podała spółka. "Zarząd Ergis S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku informuje, że w wyniku dokładnego rozliczenia aktywów i rezerw na podatek dochodowy zmianie uległa wysokość zysku netto. Właściwa wartość zysku netto to kwota 6 124 tys. zł. W raporcie nr 28/2018 zaprezentowano wartość spodziewanego zysku netto w kwocie 8 569 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2018 roku, którego publikacja jest przewidziana na 13 września 2018 r.

>>> Zobacz też rekomendacje   

Agora

Agora odnotowała 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Agora podwyższyła swoje szacunki dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce do 3,5-5,5% z 2,4% oczekiwanych w marcu, podała spółka. W 2017 r. rynek reklamy wzrósł o 2% r/r.>>>>  

Zarząd Agory skupia się na trzech istotnych obszarach dotyczących spadku frekwencji w kinach, trudnej sytuacji z jednym z kontrahentów w segmencie prasy i przede wszystkim realizacji strategii na lata 2018-2022, wynika ze słów przedstawicieli spółki. >>>> 

CCC

CCC miało 202 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. (wobec 146 mln zł zysku rok wcześniej) - 234 mln zł zysku w tym ujęciu bez uwzględnienia MSSF 16, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>> 

Netia

Netia odnotowała 11,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 13,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rada nadzorcza Netii powołała Andrzeja Abramczuka na prezesa i dyrektora generalnego, podała spółka. >>>> 

Serinus Energy

Serinus Energy odnotowało 2,62 mln USD skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 31 tys. USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cherrypick Games

Cherrypick Games odnotował 1,4 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 11,2% r/r , podała spółka w raporcie. >>>> 

Unibep

Unibep zawarł z YIT Development aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie, który zwiększa jej wartość o ok. 16,37 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Enea

Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - prowadzi modernizację bloków energetycznych nr 9 i 10 Elektrowni Kozienice (o mocy 560 MW każdy), która ma je dostosować do dyrektywy IED oraz konkluzji BAT, podała spółka. >>>> 

Bowim

Bowim zakończy prace przy centrum logistyczno-dystrybucyjnym w Sosnowcu z początkiem września br., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. Łączne nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Bowim zaplanowane na 2018 rok to 19,3 mln zł. >>>> 

Bowim przygląda się możliwościom akwizycji, które pozwoliłyby rozwinąć sprzedaż do klientów detalicznych, poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. Jednocześnie rozważana jest budowa nowych obiektów.>>>> 

Bowim oczekuje utrzymania się wysokiego wolumenu sprzedaży i dobrej rentowności operacyjnej w II półroczu 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. >>>>  

ZM Ropczyce

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Redan

Redan uzyskał od potencjalnego inwestora potwierdzenie objęcia dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 13 mln zł w ramach emisji kierowanej, podała spółka. >>>> 

Infoscan

Infoscan zwołał na 6 września nadzwyczajne walne, które podejmie uchwałę o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 390 000 akcji zwykłych w ciągu trzech lat. Obecnie spółka planuje sprzedaż ok. 120 tys. akcji, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczy na realizację kontraktu w Azji Południowo-Wschodniej oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży na polskim rynku. >>>> 

Gino Rossi 

W uzgodnieniu ze stronami negocjacji zdecydowano o przedłużeniu terminu uzgodnienia ostatecznych warunków sprzedaży Simple Creative Products do 14 sierpnia br., podało Gino Rossi. >>>> 

Energa

Energa będzie współpracować przy tworzeniu Turkowskiego Klastra Energii "Czysta Energia" i będzie partnerem technicznym przedsięwzięcia, podała spółka. >>>> 

Bank Pekao 

Pekao Bank Hipoteczny zdecydował o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty, podał bank. >>>>  

Bank Millennium  

Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany Bankowi Millennium o jeden stopień - z BB do BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną, podała agencja. >>>>