Baltona miała 2,73 mln zł straty netto z dz. kontynuowanej w I poł. 2018 r.Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Baltona odnotowała 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W związku z zawartą w dniu 11 lipca 2018 roku umową pomiędzy spółką zależną od emitenta CDD Holding B.V. a Flemingo International (BVI) Limited sprzedaży udziałów spółek Chacalli tj. Chacalli-De Decker N.V. (Belgia), Chacalli Den Haag B.V. (Holandia) oraz Chacalli-De Decker Limited (Wielka Brytania) w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyodrębniono wynik na działalności zaniechanej oraz aktywa i przypisane im zobowiązania przeznaczone do zbycia. Działalność zaniechana dotyczy obsługi placówek dyplomatycznych prowadzonej przez wyżej wymienione spółki wchodzącej w skład segmentu B2B" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,24 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 203,1 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 169,54 mln zł rok wcześniej.

"Mając powyższe na uwadze wypracowany w I półroczu 2018 r. wynik na poziomie EBITDA (liczony jako wynik operacyjny skorygowany o amortyzację) wyniósł 657 tys. zł i był o 2 913 tys. zł gorszy niż ten sam wskaźnik w porównywalnym okresie kiedy to wynosił on 3 570 tys. zł" - czytamy dalej w raporcie.

"Działalność Grupy Baltona charakteryzuje się sezonowością popytu, rentowności i sprzedaży. Wynika to ze specyfiki branży lotniczej i związanej z tym sezonowości ruchu lotniczego. Grupa Baltona odnotowuje najniższą sprzedaż w okresie od listopada do kwietnia, a najwyższą w okresie od maja do października. W rezultacie przychody ze sprzedaży osiągane w I półroczu są z reguły niższe" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 4,99 mln zł wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)