Merlin Group przeprowadzi emisję obligacji o wartości 24 mln złWarszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Merlin Group podjął uchwałę w sprawie emisji 24 000 obligacji zwykłych imiennych serii F12 niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda w trybie subskrypcji prywatnej oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji nabycia obligacji, podała spółka.

"Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej [...] poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w trybie subskrypcji prywatnej tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje serii F12 będą miały formę dokumentu" - czytamy w komunikacie.

Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 30 października 2020 r., podano również.

"Obligacje serii F12 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone ze zobowiązaniem emitenta do ustanowienia dobezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na udziałach stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Profit M sp. z o.o. po ich przejęciu, a także zastawu rejestrowego na udziałach stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Merlin Business Services sp. z o.o., przy czym każdy z zastawów rejestrowych zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji" - czytamy dalej.

Spółka nie podejmie działań mających na celu wprowadzenie obligacji serii F12 do obrotu na Catalyst. Celem emisji jest pozyskanie środków na finalizowanie akwizycji Profit M oraz na dalszy rozwój działalności, podano także.

Merlin Group rozwija projekty e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta oraz finanse i księgowość. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)