ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł


Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania iSource, spółki zależnej ABC Data, w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11,6 mln zł, podała ABC Data. Na dzień 16 listopada 2018 roku ww. zobowiązanie, powiększone o odsetki, wynosi 15,2 mln zł.
Informacje dotyczące statusu przedmiotowego postępowania oraz potencjalnej kwoty zobowiązania podatkowego iSource w podatku od towarów i usług za okres styczeń - czerwiec 2013 r. ujawniane były zgodnie z przepisami prawa w śródrocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku oraz za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku, podano.
"Emitent i iSource podtrzymują stanowisko, że decyzja organu pierwszej instancji nie znajdowała uzasadnienia w stanie faktycznym. W odwołaniu od tej decyzji pełnomocnik iSource S.A. zarzucił decyzji organu pierwszej instancji liczne naruszenia przepisów prawa polskiego i europejskiego, które nie zostały uwzględnione w decyzji. W decyzji nie uwzględniono również kwestii otrzymanego przez iSource 18 października 2018 roku zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie o czyn z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 Kodeksu karnego (kwalifikowane oszustwo), w ramach którego iSource traktowana jest jako strona postępowania i korzysta z uprawnień pokrzywdzonego" - czytamy w komunikacie.
W ocenie pełnomocnika iSource, istnieją podstawy do skutecznego zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W związku z powyższym, iSource podjęła decyzję o przygotowaniu skargi do WSA w trybie art. 53 §1 oraz art. 54 §1 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i rozpoczęła jej przygotowanie we współpracy z pełnomocnikami, podano również.
"Decyzja jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w iSource w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Poczynione przez organ skarbowy ustalenia w zakresie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za okres lipiec - grudzień 2013 roku nie wykazały nieprawidłowości. W 2014 roku iSource zawarła oficjalny kontrakt z firmą Apple Distribution International (ADI), co spowodowało, że od 2014 roku powyżej 99% obrotów iSource pochodzi bezpośrednio z kontraktu ADI. W związku z powyższym iSource - w oparciu o analizę własną i doradcy podatkowego - nie widzi ryzyka zakwestionowania rozliczeń z tytułu podatku VAT za dalsze okresy" - czytamy dalej.
Wskazać należy, że w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania przez iSource jej potencjalnych zobowiązań z tytułu decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z 1 sierpnia 2018 roku udzielona została gwarancja bankowa do wysokości 15,2 mln zł. 16 listopada 2018 roku iSource wystąpił z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania z ww. decyzji w formie wspomnianej gwarancji bankowej. iSource zakłada, że zabezpieczenie w tej formie zostanie przyjęte, w związku z czym, do momentu rozpatrzenia skargi na decyzję do WSA, brak będzie konieczności zapłaty przez iSource ww. zobowiązania z jej środków własnych.
"Na wypadek negatywnego rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej obowiązku zapłaty ww. zobowiązania podatkowego, o którym mowa powyżej, ABC Data S.A. zawarła z jej głównym akcjonariuszem - MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółką komandytowo-akcyjną (MCI VP) oraz prezes zarządu ABC Data S.A., panią Iloną Weiss, wstępne porozumienie, na mocy którego mają zostać podjęte działania zmierzające do udzielenia przez MCI VP oraz panią Ilonę Weiss podporządkowanej pożyczki w łącznej wysokości 15,2 mln zł na pokrycie ewentualnego zobowiązania w przedmiotowej sprawie, jeśli stanie się ono wymagane" - podsumowano.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)