Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 5,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,6 mln zł wobec 15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 41,3 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 36,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 37,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu wysokości 119,5 mln zł w porównaniu z 112 mln zł rok wcześniej.

W okresie trzech kwartałów 2018 r. Grupa PHN zanotowała wzrost zysku netto o ponad 70% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, który nastąpił głównie w wyniku zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.

"W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody z najmu, jak i zysk netto. Warto podkreślić, że skorygowana EBITDA wyniosła 45,6 mln zł, co oznacza poprawę o niespełna 11% w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. Grupa kapitałowa PHN wykazuje oczekiwaną dynamikę wzrostu i ma dalszy potencjał rozwoju, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Na solidne i rosnące wyniki finansowe grupy kapitałowej PHN wpływa skuteczna realizacja kolejnych inwestycji. W związku z otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Świętokrzyskiej 36 Warszawie, trwa postępowanie na wybór generalnego wykonawcy. Biurowiec przy Świętokrzyskiej 36 będzie jednym z pierwszych w Warszawie z bezpośrednim dostępem do metra - stacji Rondo ONZ, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 25,5 mln zł wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na dzień 30 września 2018 roku portfel nieruchomości grupy obejmował 138 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2 426,7 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. Portfel obejmował 14 nieruchomości o wartości godziwej 151,0 mln zł dotkniętych wadami prawnymi, jednak z wysokim potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku grupa uzyskała tytuł prawny do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Olimpijskiej 9. Portfel nieruchomości nie uwzględniał wartości gruntów, na których grupa realizuje wspólnie z partnerem zewnętrznym przedsięwzięcie logistyczne (wartość udziałów grupy w spółce współzależnej na dzień 30 września 2018 roku wynosiła 10,8 mln zł). Ponadto grupa dysponowała 17 nieruchomościami dotkniętymi wadami prawnymi, z potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie niewystarczającym, by nieruchomości te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jako składniki aktywów. Wartość godziwa tych nieruchomości przy założeniu braku wad prawnych wyniosłaby 108,7 mln zł" - czytamy także.

Na dzień 30 września 2018 roku portfel nieruchomości PHN wynosił 308,8 tys. m2 GLA. Wskaźnik pustostanów wyniósł 22,1% (obliczony jako udział powierzchni niewynajętej w GLA pomniejszonej o powierzchnię przeznaczoną na własny użytek grupy oraz powierzchnię trwale niewynajmowalną, tj. ze względów technicznych lub prawnych niewynajmowaną przez grupę. Powierzchnia wynajmowalna brutto nieruchomości pozostających w portfelu wynosiła 164,3 tys. m2 , a wskaźnik pustostanów 8,4%.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)