Zysk operacyjny wyniósł 21,79 mln zł wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 419,87 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 145,78 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 5,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 957,15 mln zł w porównaniu z 343,91 mln zł rok wcześniej.

"Wyraźny, ponad dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży grupy w okresie sprawozdawczym wynika z wejścia w fazę realizacji rekordowego portfela zamówień, który został zbudowany przez spółkę w poprzednich okresach (w drugiej połowie 2016 i w 2017 roku) oraz osiągnięcia odpowiednio wysokiego tempa przerobu własnego. Wzrost kosztu własnego sprzedaży jest proporcjonalny do wzrostu przychodów netto ze sprzedaży i spowodowany wzrostem skali działalności grupy. Zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł ponad 33,4 mln zł (wzrost niemal o 370% r/r.), podczas gdy zysk brutto ze sprzedaży spółki był wyraźnie wyższy i wyniósł ponad 45,2 mln zł (wzrost o 308,4% rdr.), co jest związane z ujemną rentowności na sprzedaży brutto działalności spółki Torpol Norge, na skutek braku kontraktacji" - czytamy w raporcie. 

"Suma kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu grupy w okresie sprawozdawczym wzrosła o niemal 17% r/r., co wynika w głównej mierze ze wzrostu wynagrodzeń kadry menedżerskiej wspierającej zarządzanie realizacją kontraktów. W efekcie zysk netto ze sprzedaży grupy wyniósł 10,8 mln zł (wobec straty -12,4 mln zł w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2017 roku). Ta znaczna poprawa spowodowana jest wzrostem skali działalności, szczególnie w ostatnim kwartale br., co opisano powyższej" - czytamy dalej. 

"Zysk netto grupy wyniósł 4,7 mln zł, natomiast strata netto spółki, obciążona zdarzeniami jednorazowymi, wyniosła 5,8 mln zł. Mając na względzie jednorazowy charakter dokonanych operacji księgowych związanych z aktywami norweskimi, zysk netto spółki po oczyszczeniu z wpływu ww. operacji wyniósłby 24,3 mln zł" - podano także. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 5,82 mln zł wobec 4,87 mln zł straty rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)