"Zakończony rok upłynął pod znakiem transformacji działalności grupy kapitałowej. Wprowadzone zmiany mają na celu budowanie strategicznej pozycji na rynku globalnym, ale tak jak zakładaliśmy istotnie wpłynęły na wyniki finansowe osiągnięte w 2018 roku. Podejmując te działania wiedzieliśmy, że na pozytywne efekty będziemy musieli poczekać, ale jest to typowe zjawisko dla wszelkiego rodzaju inwestycji. Skoncentrowaliśmy się na najbardziej perspektywicznych produktach i usługach, jednocześnie dywersyfikując portfolio naszych klientów. Dodatkowo już teraz wzrosła transparentność naszej działalności" - powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

"Naszym priorytetem jest dalszy międzynarodowy rozwój działalności. W tym celu konsekwentnie budujemy zasięg danych i umacniamy pozycję jednego z największych na świecie dostawców tzw. audience data. W styczniu podpisaliśmy umowę zakupu licencji na platformę DSP, umożliwiającej automatyczny zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym. Zwiększenie kontroli nad rozwojem tego oprogramowania, w połączeniu z rozwijaną przez nas technologią DMP, umożliwi przetwarzanie jeszcze większej ilości danych, a także uruchomienie nowych produktów oraz szersze wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji" - dodał prezes.

Strata operacyjna w IV kw. 2018 r. wyniosła 1,36 mln zł wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Z perspektywy całej Grupy skonsolidowana EBITDA (-0,6 mln zł) w IV kw. 2018 r., była niższa w porównaniu do 8,5 mln zł zysku w analogicznym kwartale w 2017 r. Największy spadek rentowności odnotowano w segmencie Data acquisition, co wynika przede wszystkim z ograniczenia skali realizacji kampanii dla sieci afiliacyjnych. Segment Data consulting odnotował w IV kw. 2018 r. niewielki poziom zysku EBITDA (0,3 mln zł), w wyniku zgodnego z oczekiwaniami wyższemu niż w pozostałych kwartałach średniemu kosztowi zakupu powierzchni reklamowej. W segmencie Data enrichment odnotowano natomiast spadek rentowności EBITDA, czego główną przyczyną były prace nad platformą OnAudience.com prowadzone w IV kw. 2017 r., w efekcie czego bieżące wydatki nie zostały rozpoznane jako koszty operacyjne kwartału, lecz jako składową aktywa. Dodatkowo koszty IV kwartału 2017 r. w tym segmencie nie uwzględniają kosztów spółki zależnej OnAudience Ltd z siedzibą w Londynie, która rozpoczęła działalność w maju 2018 r., podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,46 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 18,66 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży usług grupy, które prezentowane są w podziale na główne rodzaje odbiorców, zmniejszyły się w IV kwartale 2018 r. o blisko 45% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Najbardziej istotny spadek w ramach osiąganych przychodów zanotowała sprzedaż do sieci afiliacyjnych (spadek o 66% r/r), co było spowodowane przeprowadzaną w grupie transformacją biznesu oraz świadomą polityką grupy odnośnie ograniczenia skali współpracy z kontrahentami posiadającymi wysoki poziom należności. W dniu 9 lutego 2018 r. podpisano porozumienie dotyczące ustalenia warunków i terminu spłat należności handlowych na kwotę około 7,1 mln euro, które zostało w całości zrealizowane. Ostatnia kwota z tytułu porozumienia została wpłacona w 2019 r." - czytamy w komunikacie.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 43,71 mln zł w porównaniu z 70,61 mln zł rok wcześniej.

"Historycznie przychody od sieci afiliacyjnych odpowiadały za największą część przychodów i marży generowanej przez grupę, a aktualnie współpraca z sieciami afiliacyjnymi traktowana jest jako metoda pozyskiwania danych, wykorzystywanych do świadczenia usług dla pozostałych grup klientów. W całym 2018 r. Grupa wypracowała wyższy o 87% poziom przychodów z tytułu sprzedaży do dystrybutorów danych i technologii. Rozwój tego segmentu działalności stanowi cel strategiczny grupy na kolejne okresy. Grupa odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży usług do klientów bezpośrednich o 428% wynikający z aktywnych działań realizowanych przez spółki zależne" - dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 1,73 mln zł wobec 20,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Zajmuje się Big Data marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)