Skarbiec Holding miał 6,49 mln zł zysku netto w I poł. r.fin. 2018: 2019


Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 6,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu roku finansowego 2018/2019 (1 lipca - 31 grudnia 2018) wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 7,82 mln zł wobec 12,19 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 8,09 mln zł wobec 12,64 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,13 mln zł w I poł. 2018/2019 wobec 48,23 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018/2019 wyniósł 1,61 mln zł wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej.
"Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rezultaty finansowe grupy kapitałowej Skarbiec Holding w roku I półroczu roku obrotowego były:
* Wzrost średnich aktywów pod zarządzaniem funduszami detalicznymi - pozwolił na istotne zwiększenie wynagrodzenia stałego za zarządzanie pomimo koncentracji popytu klientów na produktach bezpiecznych o niższej marżowości dla Spółki. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów wzrosło o 10% w stosunku do poprzedniego roku i wyniosło 42 928 tys. zł.
* Niższe wynagrodzenie zmienne w stosunku do poprzedniego okresu roku obrotowego. Wpływ na niskie wynagrodzenie zmienne miała negatywna koniunktura na głównych rynkach, gdzie fundusze inwestują aktywa.
* Utrzymanie wszystkich kategorii kosztów operacyjnych na podobnym poziomie z poprzedniego okresu.
* Zmiana sposobu prezentacji przychodów i kosztów z tytułu opłaty manipulacyjnej. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 Grupa wykazywała przychody z opłaty manipulacyjnej w pozostałych przychodach związanych ze świadczonymi usługami zarządzania, a koszty w kosztach dystrybucji w kategorii prowizja dla dystrybutorów od wartości zleceń. W okresie sprawozdawczym przychody z opłaty manipulacyjnej wykazywane są netto" - czytamy w raporcie.
Zmiany w osiągniętych przez grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach efektywności. Rentowność netto w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wynosiła 14,7% w stosunku do poziomu 21% na koniec grudnia 2017 roku. Rentowność kapitału własnego (ROE) zmniejszyła się do 8,3% z poziomu 10,9% w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego, podano także.
Zarząd spółki zwrócił uwagę w liście dołączonym do raportu, że zmienna sytuacja na giełdach w ub.r., nowe regulacje prawne oraz spadek zaufania klientów do całej branży nie ułatwiały realizacji celów biznesowych. W konsekwencji rynek TFI staje się coraz bardziej konkurencyjny, a wymagania klientów co do jakości dostarczanych im produktów stawiają funduszom i ich zarządzającym wysoko zawieszoną poprzeczkę.
"Oznacza to, że dopasowywania się do zmieniających siew realiów rynkowych, zarówno w przypadku Skarbiec TFI, jak i innych podmiotów z branży, będzie wymagało pewnych aktualizacji zarówno po stronie biznesowej, jak i organizacyjnej, rozwoju nowych kanałów sprzedaży czy wprowadzania nowych produktów. Chcielibyśmy podkreślił, że kluczowe elementy strategii inwestycyjnej Skarbiec TFI pozostaną aktualne. Mocną stroną spółki jest proces inwestycyjny, który zakłada znaczącą swobodę zarządzających. Przekłada się to na wymierne efekty pracy oraz nagrody przyznawane przez niezależne media i instytucje obserwujące rynek TFI" - napisano w liście.
Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
(ISBnews)