Wzrost odnotowano m.in w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 37,4 proc., urządzeń elektrycznych – o 15,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

– o 14,1 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – po 9,6 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,5 proc., wyrobów z metali –

o 9,0 proc.

Natomiast spadek produkcji w porównaniu z marcem 2018 roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 12,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,2 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,0 proc.

GUS podał, że produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 9,9 proc., dóbr zaopatrzeniowych – o 7,8 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,0 proc. a konsumpcyjnych nietrwałych – o 2,0 proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,3 proc. (PAP Biznes)