Grupa PGE, lider sektora elektroenergetycznego w Polsce, stawia na innowacje. W obszarze zainteresowania PGE są przede wszystkim elektromobilność, magazynowanie energii oraz rozwój klastrów energetycznych. Za pomocą dwóch wyspecjalizowanych spółek – PGE Ventures i PGE Nowa Energia, Grupa poszukuje także nowych obszarów biznesu, inwestując w start-upy i angażując się w akcelerację projektów na wczesnym etapie rozwoju.

Elektromobilność to przede wszystkim infrastruktura

Samochody elektryczne wpływają na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska spalinami oraz obniżenie poziomu hałasu. Jest to problem, który dotyczy przede wszystkim dużych aglomeracji miejskich. PGE wspiera rozwijanie idei zrównoważonego transportu, dlatego w ramach programu „e-Mobility”, który opiera się na współpracy z samorządami, rozwija infrastrukturę systemu elektromobilności. Grupa jest także udziałowcem ElectroMobility Poland – spółki odpowiedzialnej za budowę polskiego samochodu elektrycznego.
Reklama
Elektromobilność jest szansą na pozyskanie perspektywicznych źródeł przychodu, co jednoznacznie wpisuje się w cele naszej zaktualizowanej strategii. Jednocześnie, zwiększenie dostępności aut elektrycznych w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza w polskich miastach. Dzięki innowacjom chcemy poprawić jakość życia Polaków – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.
Spółką odpowiedzialną za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w Grupie PGE jest PGE Nowa Energia, która rozbudowuje sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i testuje różne produkty i usługi związane z elektromobilnością, jak np. carsharing samochodów elektrycznych.
Taki system, pod egidą PGE, działa już w Siedlcach. W mieście została utworzona strefa, w której klienci mogą wypożyczać i oddawać elektryczne auta za pomocą aplikacji PGEmobility.pl. Obecnie w ramach usługi jest dostępnych pięć samochodów elektrycznych marki Renault ZOE.
PGE Nowa Energia jest obecnie najpoważniejszym partnerem dla samorządów w zakresie budowania infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Chcemy tworzyć system, który zachęci podmioty publiczne i prywatne do korzystania z tego rodzaju transportu, ponieważ jest on ekologiczny i ekonomiczny – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE ds. innowacji.
Grupa PGE jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada już 16 stacji ładowania, w 10 miastach w całej Polsce. Firma prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach.
Ponadto Politechnika Lubelska i spółka PGE Dystrybucja od 2017 r. współpracują przy budowie stacji do dwukierunkowego ładowania pojazdów elektrycznych połączonej z infrastrukturą oświetleniową. Prototyp systemu ma być gotowy w 2019 r., potem jest zaplanowane jego testowanie pod względem wpływu na system elektroenergetyczny, trwałości i ergonomii. Prace nad projektem zakończą się na początku 2020 r.

Magazynowanie to przyszłość energetyki

Grupa PGE rozwija także projekty z obszaru magazynowania energii, który ma szansę stać się ważną i dochodową częścią całego systemu energetycznego. Obecnie PGE pracuje nad ośmioma takimi projektami o łącznej wstępnie szacowanej mocy około 40 MW, a w perspektywie zakłada ambitny rozwój w ramach kompleksowego, obowiązującego w całej Grupie, Programu Magazynowania Energii.
PGE ogłosiła już przetarg na magazyn o mocy 1 MW, który zgodnie z założeniami powstanie w należącej do Grupy Elektrowni Bełchatów. Podstawową funkcją takiego magazynu, w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku, będzie zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego poprzez wyeliminowanie konieczności zostawiania rezerwy mocy na potrzeby PSE, co jest szczególnie istotne w szczytach dobowych zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto magazyn energii będzie pełnić funkcję rezerwy na wypadek braku zasilania podstawowego, zasilając wybrane blokowe urządzenia pomocnicze oraz podtrzymując działanie systemu sterowania, nadzoru i zabezpieczeń w sieci, do której zostanie przyłączony. Program pilotażowy pozwoli także ocenić taki magazyn pod kątem rynku mocy oraz możliwości świadczenia wybranych usług systemowych i arbitrażu cenowego. W przypadku powodzenia testów dotyczących magazynu o mocy ok. 1 MW PGE rozważy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu energii elektrycznej o większej mocy.
W ramach Programu Magazynowania Energii zintegrowano również projekty rozwojowe zainicjowane przed jego uruchomieniem. Są to prowadzone przez spółkę PGE Energia Odnawialna projekty magazynów energii przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i magazyn energii przy farmie wiatrowej Karnice I.
Magazyny mogą wspomóc integrację instalacji OZE tak, aby wytworzoną w nich energię można było zużywać w okresie największego zapotrzebowania. Ponadto mogą one służyć jako zasilanie rezerwowe u odbiorcy końcowego, arbitraż energii, a także jako system zarządzania bieżącym zapotrzebowaniem.
Magazynowanie energii to także bardzo ważne zagadnienie w obszarze zapewnienia stabilności sieci dystrybucyjnej, dlatego spółka PGE Dystrybucja przygotowuje się do opracowania koncepcji budowy magazynów energii elektrycznej w czterech lokalizacjach. Magazyn o mocy ok. 4 MW powstać ma w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej ,,Przemyśl”, do której bezpośrednio przyłączona jest farma wiatrowa Galicja, co może przyczynić się do poprawy i stabilizacji parametrów energii elektrycznej również w sytuacji awaryjnego wyłączenia jednej z turbin wiatrowych. Kolejne dwie koncepcje projektowe to magazyn energii o mocy ok. 10 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji „Orla” oraz magazyn energii o mocy 20 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji „Hańcza”, który mógłby, w przyszłości, służyć także współpracy z mostem energetycznym 400 kV na granicy Polski z Litwą.
PGE Dystrybucja zamierza wybudować magazyn także w okolicy bieszczadzkiej wsi Rzepedź. Jednostka o mocy około 2 MW pozwoli na poprawę jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej w sposób alternatywny dla tradycyjnej rozbudowy układu sieciowego. Pilotaż ma na celu przeanalizowanie zastosowania magazynu energii do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych na terenach, gdzie występuje brak zasilania rezerwowego.
Dzięki prowadzonym projektom PGE ma szansę stać się liderem w segmencie magazynów energii elektrycznej, który w ramach rozwijającego się i zmieniającego się oblicza rynku energii będzie stanowił istotny i dochodowy komponent systemu energetycznego. Jest również dowodem na to, że Grupa PGE konsekwentnie kreuje odpowiedzialną energetykę jutra – dodaje Henryk Baranowski.

Energetyka rozproszona i klastry energii

PGE chce wspierać rozwój regionalny oraz być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności zwłaszcza w regionach, w których prowadzi swoją działalność. Przykładem takiego zaangażowania jest włączanie się przez spółki Grupy PGE w tworzenie klastrów energetycznych. Głównym celem utworzenia klastra jest poprawa jakości powietrza w regionie, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także wsparcie rozwoju tego obszaru.
Klastry energii to nowy obszar biznesu wychodzący naprzeciw zmieniającemu się rynkowi energii elektrycznej. Prowadzone w PGE działania na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej przyczyniają się do wzrostu innowacyjności sektora energetycznego. Dzięki klastrom energii możemy podjąć współpracę z regionami w zakresie prowadzenia badań, przekazywania wiedzy czy rozwijania najnowszych technologii – mówi Henryk Baranowski.
Klaster energii zakłada współpracę pomiędzy osobami cywilnymi i prawnymi, samorządami oraz lokalnymi firmami, której celem jest wytwarzanie, równoważenie, dystrybucja i obrót energią z odnawialnych źródeł w ramach jednej lokalnej sieci dystrybucyjnej.
W 2017 r. spółki z Grupy Kapitałowej PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna – zostały partnerami Południowo-Zachodniego Klastra Energii, który swoim zasięgiem obejmuje powiat zgorzelecki i ma na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz poprawę stanu środowiska, w tym jakości powietrza.
W 2018 r. PGE zaangażowała się w kolejne przedsięwzięcie tego typu. PGE Energia Odnawialna, spółka Elbest oraz przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu leskiego oraz gminy Solina zawarli porozumienie o ustanowieniu Solińskiego Klastra Energii, który swoim zasięgiem obejmuje powiat leski. W ramach przedsięwzięcia powstanie instalacja fotowoltaiczna, co przyczyni się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska, wzmocnienia gospodarki w regionie oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

Start-upy na celowniku

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwala to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.
Nieprzerwanie od ponad roku staramy się realizować strategię ekspansji Grupy PGE na rynku inwestycji typu Venture Capital. Mimo tak krótkiego czasu zrealizowaliśmy już kilka inwestycji, obejmując udziały w najbardziej innowacyjnych oraz multisektorowych start-upach. Zbudowany przez nas portfel inwestycyjny nie tylko podniesie efektywność procesów realizowanych w całym łańcuchu wartości Grupy PGE, ale również umożliwi wdrożenie nowych produktów i usług rozwijanych z myślą o naszych klientach – mówi Piotr Czak, prezes zarządu PGE Ventures.
Ponadto spółka PGE Ventures aktywnie poszukuje również alternatywnych metod finansowania inwestycji typu Venture. W efekcie, korzystając z możliwości dofinansowania w programach Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, PGE Ventures utworzyło fundusze satelickie o łącznej kapitalizacji 140 mln. zł.