Komisja regulaminowa opiniowała sprawozdania dla komisji finansów. Najwyższa Izba Kontroli - odnosząc się do wszystkich sprawozdań - podkreśliła, że również je pozytywnie opiniuje, a pieniądze budżetowe były wydatkowane zgodnie z przepisami.

Pierwsze sprawozdanie podczas wtorkowego posiedzenia komisji przedstawiła szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Jak podkreśliła, w ustawie budżetowej na 2018 r. zaplanowano przeznaczenie środków finansowych na działalność: Kancelarii Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Ponadto - jak mówił Szymańska - plan finansowy wydatków Kancelarii Prezydenta obejmował: środki na uposażenie i utrzymanie biur byłych prezydentów, środki na funkcjonowanie Wspólnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, a także dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Szymańska przypomniała, że podstawowe wielkości budżetu Kancelarii Prezydenta na 2018 r. zostały określone w ustawie budżetowej. Wskazała, że dochody budżetowe Kancelarii na 2018 r. zostały oszacowane na 523 tys. zł a wydatki budżetowe na 200 mln 382 tys. zł - w tym: wydatki bieżące 162 mln 266 tys. zł, wydatki majątkowe 7 mln 159 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 957 tys. zł oraz dotacja celowa 30 mln zł.

Jak poinformowała, dochody Kancelarii w 2019 r. wyniosły 559 tys. zł. "Czyli zrealizowano je w wysokości 106,9 proc. zaplanowanych" - podkreśliła Szymańska. Dodała, że zrealizowane w 2018 r. dochody - w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. - były wyższe o 36 tys. zł oraz o 23 tys. zł niższe od dochodów osiągniętych w 2017 r.

Szefowa Kancelarii Prezydenta mówiła, że na dochody składały się m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Szymańska przypomniała również, że w ustawie budżetowej przewidziano 200 mln 382 tys. zł środków na na wydatki Kancelarii Prezydenta, ale po zmianach - jak mówiła - wyniosły one 192 mln 682 tys. zł. Poinformowała, że zrealizowane wydatki zamknęły się w kwocie 190 mln 384 tys. 100 zł. "Czyli 98,8 proc. planu" - wskazała. Zapewniła, że środki z budżetu były wydatkowane w sposób "oszczędny".

Pieniądze - jak mówiła szefa Kancelarii Prezydenta - były wydatkowane w dwóch działach. W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - przeznaczone środki wyniosły 160 mln 384 tys. 100 zł (czyli 98,6 proc. wszystkich wydatków) oraz w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 30 mln zł (15,8 proc.).

Szymańska mówiła, że wzrost wydatków Kancelarii Prezydenta - w porównaniu do lat poprzednich - wynikał m.in. z większej liczy podróży służbowych - zagranicznych i krajowych. Podkreśliła, że miało to związek z "aktywnym zaangażowaniem" prezydenta Andrzeja Dudy w kwestie dot. bezpieczeństwa Polski i regionu Europy Środkowej. Wskazała, że prezydent uczestniczył m.in. w szczycie NATO w Brukseli oraz spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

Zwracała też uwagę, że Andrzej Duda odbył liczne podróże po Polsce, gdzie spotykał się z mieszkańcami oraz samorządowcami.

Podkreśliła, że zwiększone wydatki miały też związek z przypadającymi w 2018 r. obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości. "Głównym celem wszystkich działań podejmowanych przez Kancelarię Prezydenta było podkreślenie podniosłego i unikalnego charakteru narodowego jubileuszu" - dodała Szymańska.

Poinformowała, że w 2018 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zrealizowało wydatki w wysokości 14 mln 801 tys. 500 zł.

Szefowa Kancelarii Prezydenta mówiła, że środki finansowe były też przeznaczane na remonty, m.in. w Belwederze oraz w innych rezydencjach prezydenta oraz na odznaczenia.

Na uposażenie i prowadzenie biur byłych prezydentów, funkcjonowanie Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz obsługę posiedzeń Wspólnej Komisji Orzekającej ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, KP RP - jak poinformowała Szymańska - wydała 1 mln 839 tys. 100 zł.

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska przedstawiając sprawozdanie podkreśliła, że w budżecie na 2018 r. przewidziane były dochody w wysokości 3 mln 646 tys. zł. Zrealizowano - jak mówiła - dochody na kwotę 6 mln 512 tys. zł (co oznacza 178,6 proc. planu budżetowego).

Wyjaśniła, że przekroczenie prognozy dochodów jest efektem wysokich wpływów z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umów. Wpłynęło na to - jak dodała Kaczmarska - także świadczenie przez Kancelarię Sejmu usług gastronomicznych.

Szefowa Kancelarii Sejmu wskazała, że najwyższe dochody uzyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (3 mln 409 tys. zł), z usług gastronomicznych (2 mln 83 tys. zł). Poinformowała też, że dochody osiągnięte w 2018 r. były wyższe od dochodów 2017 r. o 4 mln 588 tys. zł.

Kaczmarska powiedziała, że wydatki Kancelarii wyniosły 521 mln 152 tys. zł. Jak zaznaczyła, w porównaniu do 2017 r., były one wyższe o 74 mln 132 tys. zł. Podkreśliła, że zasadniczy wpływ na to miały wydatki o charakterze budowlanym, głównie na budowę nowego budynku komisji sejmowych.

Szefowa Kancelarii podkreśliła, że świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały poniesione głównie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich oraz diet poselskich; wyniosły one 98 mln 153 tys. zł (były wyższe o 2 mln 172 tys. zł niż w 2017 r.).

Z kolei wydatki bieżące - jak mówiła Kaczmarska - wyniosły 323 mln 939 tys. zł; najwyższy udział w tej grupie miały wydatki na wynagrodzenia pracowników, uposażenia poselskie i funkcjonariuszy oraz wydatki na zakup materiałów, towarów i usług.

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski - przedstawiając sprawozdanie - wskazał, że w budżecie przewidziano na tę kancelarię 165 tys. zł dochodów w 2018 r.; zrealizowane dochody - jak poinformował - wyniosły 242 tys. zł. Były one wyższe o 77 tys. zł.

Przekroczenie planu wynikało m.in. z - jak mówił Kowalski - zwrotów dotacji oraz odsetek od dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym wykonującym zadania publiczne z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody Kancelarii Senatu - w stosunku do osiągniętych w roku 2017 - były niższe o 13 tys. zł.

Kowalski przypomniał, że plan wydatków Kancelarii został określony w budżecie na poziomie 200 mln 372 tys. zł. Poinformował, że wydatki w 2018 r. wyniosły 197 mln 985 tys. zł i były one - jak dodał - wyższe o 28 mln 721 tys. zł niż w 2017 r.

Szef Kancelarii Senatu wskazywał, że niższe niż planowane wydatki wynikały m.in. z: niepełnego wykorzystania przez senatorów środków zaplanowanych na realizację przysługujących im uprawnień, odstąpienie od realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, obniżenia od września 2018 r. wysokości uposażenia senatorskiego oraz wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niepełnego wykorzystania kwot dotacji celowych przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Pieniądze - jak mówił Kowalski - były wydatkowane m.in. na: uposażenia senatorskie oraz dodatki do uposażeń, zakwaterowanie senatorów w Warszawie w wynajętych mieszkaniach, wynagrodzenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne, organizację spotkań oraz wizyt delegacji zagranicznych w Polsce, zakupy towarów i usług, zakup żywności podawanej na spotkaniach, seminariach i konferencjach organizowanych w Senacie oraz remonty i inwestycje.

Kancelaria Senatu przeznaczała też środki finansowe na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. W ustawie budżetowej na rok 2018 wydatki te były zaplanowane na 100 mln 500 tys. zł, a wyniosły - 100 mln 39 tys. zł.

Na komisji przedstawione zostało ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Referująca je szefowa KBW Magdalena Pietrzak przypomniała, że w ustawie budżetowej na 2018 r. plan dochodów KBW został określony w rozdziale na kwotę 10 tys. zł, a dochody osiągnięte przez Biuro wyniosły 93 tys. 341,19 zł.

Dochody - jak mówiła Pietrzak - uzyskano m.in. z wpływów z opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Wydatki KBW były planowane w budżecie na kwotę 522 mln 884 tys. 362 zł, a wyniosły one 394 mln 759 tys. 728,06 zł. (PAP)

autor: Anna Tustanowska