Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Unimot podpisał umowę inwestycyjną ze spółką Green Electricity, wspólnikami Green Electricity oraz osobą fizyczną niebędącą do tej pory wspólnikiem spółki, określającą zasady, na jakich zostanie przeprowadzona inwestycja Unimotu w Green Electricity, właściciela platformy blinkee.city, podał Unimot.
"Celem inwestycji emitenta jest wzrost wartości udziałów oraz wsparcie rozwoju spółki z wykorzystaniem sieci AVIA jako centrum obsługi elektromobilności w mniejszych miejscowościach poprzez zaoferowanie pakietu franczyzowego platformy blinkee.city w Polsce oraz innych krajach europejskich. Wspólne cele na 2022 r. to wzrost aktywnych użytkowników do 1,5 mln oraz wypracowanie zysku operacyjnego przez Green Electricity w wysokości 25 mln zł" - czytamy w komunikacie.
W umowie ustalono następujące zasady współpracy i realizacji inwestycji:
1. W ramach inwestycji, Unimot obejmie 267 nowych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 13 350 zł, stanowiących 20% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Green Electricity w zamian za wkład pieniężny w wysokości ok. 2 mln zł. Unimot udostępni także dodatkowe finansowanie dla Green Electricity, w postaci wieloproduktowej linii finansowej do kwoty w łącznej wysokości 7,5 mln zł, która może zostać udzielona przez Emitenta lub podmiot z nim stowarzyszony, w formie i na zasadach określonych pomiędzy stronami stosowanie do potrzeb Green Electricity, zgodnie z zatwierdzonym biznes planem.
2. Unimot ma zagwarantowane prawo do sprawowania nadzoru operacyjnego oraz kontroli podejmowanych decyzji w ramach przyjętego modelu ładu korporacyjnego. Unimot jest uprawniony do powołania swojego przedstawiciela do zarządu i rady nadzorczej spółki.
3. Dotychczasowi wspólnicy są obowiązani nadal aktywnie wspierać rozwój spółki świadcząc na jej rzecz pracę oraz sprawować funkcje w zarządzie w trakcie uzgodnionego między stronami okresu czasu.
4. Ustalone zostały typowe zasady rozporządzania udziałami, w tym prawo pierwokupu na wypadek zbywania podmiotom zewnętrznym, wymieniono także.
Wczoraj Unimot podał, że podjął decyzję o inwestycji kapitałowej w spółkę Green Electricity, operatora platformy Blinkee.city. Łączne zaangażowanie Unimotu miało nie przekroczyć ok. 9,5 mln zł.
Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.
(ISBnews)