Określenie NEET (ang. not in employment, education or training) dotyczy zjawiska socjologicznego i odnosi się do sytuacji młodzieży. Oznacza osoby młode, które przez dłuższy czas pozostają poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują, ani nie przygotowują się do zawodu. Do grupy tej zaliczane są osoby bezrobotne, jak również osoby przedwcześnie kończące edukację i nieszukające pracy. NEET to osoba pozostająca z wyboru lub z konieczności na utrzymaniu innych.

Wywrócili system do góry nogami. Oto pokolenie Z na rynku pracy [PODCAST]

Reklama

W 2018 r. odsetek NEET-sów wśród osób w wieku 20–34 lat w całej Unii Europejskiej wynosił 16,5 proc., natomiast nieco wyższy (17,2 proc.) był w 19 państwach Eurolandu.

Na poziomie poszczególnych państw członkowskich UE, udział NEET-sów w populacji młodych ludzi znacznie się różnił.

W 2018 r. najniższe wskaźniki NEET dla osób w wieku 20–34 lat odnotowano w Szwecji (8,0 proc.), Holandii (8,4 proc.), Luksemburgu (9,9 proc.) i na Malcie (10,1 proc.).

Natomiast najwyższy odsetek młodych ludzi będących na utrzymaniu rodziców odnotowano we Włoszech (28,9 proc.) i Grecji (26,8 proc.). W tych dwóch państwach członkowskich ponad jedna czwarta wszystkich młodych ludzi w wieku 20–34 lat nie pracowała ani nie kształciła się.

W Polsce wskaźnik NEET spada od 2013 r., plasując nasz kraj nieco poniżej średniej unijnej. W ubiegłym roku odsetek NEET-sów spadł o 0,7 pp, co oznacza, że 16,4 proc. młodych ludzi obu płci w wieku 20–34 lat nie pracowało, nie uczyło się, nie szukało pracy i siedziało na garnuszku innych.

W całej Wspólnocie znacznie większy odsetek NEET jest wśród młodych kobiet niż mężczyzn. W przypadku kobiet w wieku 20–34 lat odsetek NEET w 2018 r. w UE wynosił 20,9 proc. w porównaniu z 12,2 proc. w przypadku mężczyzn w tym samym wieku.

Podobnie jak w przypadku ogólnego wskaźnika, także w przypadku podziału na płeć najwyższe odsetki NEET-sów zaobserwowano we Włoszech i w Grecji. Wśród młodych Włoszek odsetek NEET wynosił 34,2 proc., a wśród Greczynek 33,7 proc. W przypadku mężczyzn było to odpowiednio 23,8 proc. i 20,1 proc.

W Polsce także kobiety miały znacznie wyższy wskaźnik NEET niż mężczyźni. W 2018 r. poza pracą i edukacją pozostawało 23,5 proc. kobiet i 9,6 proc. mężczyzn w wieku 20–34 lat.