mBank miał 331,64 mln zł zysku netto, 152,43 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.


Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - mBank odnotował 331,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 293,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 997,78 mln zł wobec 854,35 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 225,81 mln zł wobec 248,98 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 152,43 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

W poł. 2019 r. bank miał 495,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 705,88 mln zł zysku rok wcześniej.
Na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2019 roku miały wpływ przede wszystkim:
- Wzrost dochodów podstawowych o 8,9% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek o 15,4%. Jednocześnie, dochody całkowite pozostały stabilne (-0,3%), pomimo zaksięgowania w I półroczu 2018 roku zysku z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse;
- Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 12,9% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, spowodowany głównie wzrostem składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
- Wzrost sumy odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek o 9,1% spowodowany wyższymi rezerwami w segmencie detalicznym;
- Wzrost podatku od pozycji bilansowych Grupy do poziomu 258,8 mln zł (+31,6%). W związku z ponowną analizą stosowanego w poprzednich latach podejścia do niektórych transakcji, bank utworzył w II kwartale 2019 roku rezerwę na kwotę 41,6 mln zł na potencjalną dodatkową płatność podatku od niektórych instytucji finansowych („podatek bankowy"). Koszt utworzenia rezerwy Grupa ujęła w rachunku zysków i strat w pozycji „Podatki od pozycji bilansowych Grupy".
- Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:
- dalszej wysokiej akwizycji klientów detalicznych w Polsce, Czechach i na Słowacji; liczba klientów obniżyła się do 5 552 tys. głównie ze względu na zamykanie kont nieaktywnych klientów Kompakt Finanse;
- wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 25 002 (+1 296 od początku roku), podano w raporcie.
"W I półroczu 2019 roku wartość pożyczek i kredytów netto wzrosła o 6,0% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 roku i 12,1% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 roku. Poziom depozytów był wyższy o 8,2% w porównaniu do końca 2018 roku i o 12,8% wyższy w porównaniu do końca czerwca 2018 roku. W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 91,0% wobec 92,9% na koniec 2018 roku oraz 91,6% na 30 czerwca 2018 roku" - czytamy dalej.
Zmiany w osiągniętych przez grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności:
- ROE brutto na poziomie 9,4% (wobec 13,8% w I półroczu 2018 roku);
- ROE netto na poziomie 6,6% (wobec 10,2% w I półroczu 2018 roku), podano także.
Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął wartość 19,7% wobec 20,7% na koniec 2018 roku i 20,1% na koniec czerwca 2018 roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 16,7% wobec 17,5% na koniec 2018 roku i 17,1% na koniec czerwca 2018 roku. Spadek współczynników kapitałowych miał związek ze znacznym wzrostem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w tym okresie, zaznaczono.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 473,57 mln zł wobec 705,65 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)