Za nowelizacją głosowało 397 posłów, a 2 posłów wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi do Senatu.

Przygotowana w resorcie infrastruktury ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ma na celu umożliwienie prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek.

Nowela wypełnia obowiązek nałożony na państwa członkowskie, wprowadzenie do porządku prawnego państw członkowskich sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za uchybienia przepisom rozporządzenia, tj. obowiązkowi przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego informacji, w tym cenników opłat za doręczenie pojedynczych przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami z korespondencją.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że "uchybienie to może polegać na nieprzekazaniu wymaganych informacji lub dokumentów albo na przekazaniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych".

Reklama

Dla podmiotów uchybiających dyrektywie, ustawa przewiduje wysokość kary w wymiarze nieprzekraczającym 2 proc. przychodów z działalności gospodarczej. "W przypadku gdy w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary nie osiągnął przychodu, albo gdy okres wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot jest krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 500 tys. euro, wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary" - wskazano.

O wysokości kary, zgodnie z ustawą, zdecyduje Prezes UKE, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, dotychczasową działalność podmiotu oraz wysokość przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary.

Obowiązek implementacji dyrektywy do prawa krajowego przewidziano do 23 listopada 2019 r. Ustawa ma wejść w życie 23 listopada 2019 r. Nowela przewiduje, że operatorzy świadczący usługi doręczania paczek stosownie do obowiązku wynikającego z rozporządzenia po raz pierwszy przekazali Prezesowi UKE stosowne informacje i publiczne cenniki opłat w 2019 r.

Z uwagi na wdrożenie przepisów karnych niniejszą ustawą w terminie późniejszym nakładanie kar będzie w praktyce dotyczyło naruszeń obowiązków informacyjnych począwszy od 2020 roku.

Ustawa trafi do Senatu. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt