PHN miał 14,7 mln zł zysku netto, 20,8 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.


Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 14,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 19,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W II kwartale 2019 roku grupa odnotowała zysk netto [ogółem] na poziomie 14,8 mln zł. Wynik był o 2,1 mln zł wyższy niż w I kwartale 2019 roku głównie w efekcie netto:
- niższego wyniku z najmu o 0,6 mln zł głównie w związku z sezonowym spadkiem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ogrzewania na nieruchomości Port Rybacki,
- wyższego wyniku z działalności deweloperskiej o 0,1 mln zł w efekcie ujęcia przychodów z wprowadzonych zmian lokatorskich w prowadzonych inwestycjach mieszkaniowych,
- niższego wyniku z pozostałej działalności o 0,1 mln zł,
- poniesienia wyższych kosztów administracyjnych i sprzedaży o 0,5 mln zł w efekcie wyższych kosztów sprzedaży i marketingu,
- dodatnią zmianą wartości godziwej nieruchomości (wpływ na wynik w II kwartale 2019 roku wyższy o 5,9 mln zł w stosunku do I kwartału 2019 roku),
- niższego o 4 mln zł wyniku z pozostałych przychodów i kosztów głównie w efekcie zawiązania rezerwy na naprawy gwarancyjne i odszkodowania w działalności deweloperskiej w kwocie 3,9 mln zł i przeniesienia z aktywów mających nieuregulowany status prawny w kwocie 4,3 mln zł w I kwartale 2019 roku, skompensowanych zmianą netto odpisów na należności w kwocie 1,6 mln zł; uzyskaniem odszkodowania w wysokości 0,9 mln zł; rozwiązaniem rezerw w kwocie 0,8 mln zł; aktualizacją wartości aktywów niefinansowych w kwocie 0,5 mln zł,
- niższego wyniku z działalności finansowej o 2,5 mln zł głównie w efekcie niższych przychodów finansowych,
- wyższego o 5 mln zł udziału w zyskach JV głównie w efekcie wzrostu wartości nieruchomości związanego z nowymi umowami najmu,
- niższego podatku dochodowej o 0,3 mln zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,8 mln zł wobec 25,5 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 40,5 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 39,6 mln zł rok wcześniej.
"Wynik netto ze sprzedaży w II kwartale 2019 roku spadł o 0,6 mln zł względem poprzedniego kwartału i wyniósł 18,2 mln zł. EBITDA w segmencie najem wyniosła 28,3 mln zł i była wyższa o 5,2 mln zł kw/kw. Skorygowana EBITDA wyniosła 20,9 mln zł i była wyższa o 3,6 mln zł względem poprzedniego kwartału" - podano także.

W I poł. 2019 r. spółka miała 27,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 32,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 82,1 mln zł w porównaniu z 78,2 mln zł rok wcześniej.
"W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku nieruchomości znajdujące się w portfelu grupy osiągnęły wynik z najmu w wysokości 41,6 mln zł, w tym z segmentu nieruchomości pozostające w portfelu 40,1 mln zł, nieruchomości przeznaczone do optymalizacji 1,8 mln zł, segmentu projekty komercyjne - 1,6 mln zł, segmentu projekty mieszkaniowe 0,1 mln zł, segmentu nieruchomości na sprzedaż 1,2 mln zł. Jako nieruchomości generujące przychody z najmu grupa klasyfikuje 90 nieruchomości o wartości godziwej 1 786,5 mln zł" - czytamy w raporcie.
Na dzień 30 czerwca 2019 roku portfel nieruchomości grupy obejmował 138 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2 542,2 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. Portfel obejmował 14 nieruchomości o wartości godziwej 146,3 mln zł dotkniętych wadami prawnymi, jednak z wysokim potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie.
Na koniec czerwca portfel wynosił 311 tys. m2 GLA. Wskaźnik pustostanów wyniósł 24,2% (obliczony jako udział powierzchni niewynajętej w GLA pomniejszonej o powierzchnię przeznaczoną na własny użytek grupy oraz powierzchnię trwale niewynajmowalną, tj. ze względów technicznych lub prawnych niewynajmowaną przez grupę. Powierzchnia wynajmowalna brutto nieruchomości pozostających w portfelu wynosiła 164,8 tys. m2, a wskaźnik pustostanów 8,8%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 21,6 mln zł wobec 22,9 mln zł zysku rok wcześniej.
Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.
(ISBnews)