Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 24 X o 0,5 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o przeznaczeniu kwoty 3,41 mln zł z zysku za ostatni rok obrotowy na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 24 października.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Skarbiec Holding […] postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 4 377 931,67 zł: - kwoty 3 408 919 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6 821 677 akcjach spółki daje 0,5 zł na akcję, - kwoty 967 093,17 zł - na kapitał zapasowy, - kwotę 1 919,5 zł, stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3 839 akcji własnych posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy - na rezerwowy fundusz dywidendowy"- czytamy w projekcie uchwały.

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 22 listopada 2019, a dniem wypłaty dywidendy - 6 grudnia 2019, podano także w projektach.

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)