Bioton dokonał aktualizacji wartości aktywów w Bioleku ze względu na ASF


Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Bioton postanowił dokonać aktualizacji wartości aktywów w swoje spółce zależnej - Biolek Sp. z o.o. w związku z panującą na świecie nieuleczalną, wysoce zakaźną wirusową chorobą świń znaną jako ASF, która obecnie stanowi największe ryzyko w prowadzeniu hodowli w wielu krajach na świecie, w tym na największym rynku chińskim, podał Bioton. Łączna aktualizacja wartości ujętych w I półroczu 2019 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu wyniesie 100,7 mln zł.
"Zarząd [...] podjął decyzję o dokonaniu w sprawozdaniu:
(i) skonsolidowanym grupy kapitałowej Bioton odpisu wartości bilansowej licencji na sprzedaż produktów w ramach umowy z Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co., Ltd. do wartości użytkowej licencji oszacowanej w oparciu o metodę zdyskontowanych możliwych do uzyskania przyszłych strumieni pieniężnych oraz częściowo skorygował wartość firmy Biolek ('goodwill') oszacowanej w oparciu o metodę zdyskontowanych możliwych do uzyskania przyszłych strumieni pieniężnych,
(ii) jednostkowym Bioton aktualizacji wartości inwestycji w Biolek oszacowanej w oparciu o metodę zdyskontowanych możliwych do uzyskania przyszłych strumieni pieniężnych.
Łączna aktualizacja wartości ujętych w pierwszym półroczu 2019 roku: (i) w jednostkowym rachunku zysków i strat wyniosła 173,5 mln zł, oraz (ii) w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 100,7 mln zł. Wpływ na jednostkowy oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat będzie pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym, jeżeli będzie dotyczyć" - czytamy w komunikacie.
Bioton poinformował, że ASF powoduje znacznie mniejszą gotowość hodowców do inwestowania w nowe produkty i tym samym sprawia, że duże firmy weterynaryjne lub firmy produkujące paszę/dodatki paszowe, nie są skłonne promować produktów, które wymagają dodatkowej indywidualnej interwencji tj. ręcznego zastosowania dla każdego prosięcia.
"Biolek posiada w swoim portfolio m.in. jeden innowacyjny produkt do wykorzystania w hodowli świń o nazwie Suilectin, który został zarejestrowany w procedurze centralnej w UE. Rejestracja Suilectin na najbardziej perspektywicznym rynku chińskim do dnia dzisiejszego nie została uzyskana, pomimo podpisanej umowy z firmą Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co.,Ltd. Rynek chiński oceniany jest na ponad 55% rynku światowego, który w 2018 rok wynosił około 769 milionów pogłowia (cykl hodowli jest półroczny więc wolumen hodowli jest około dwa razy wyższy)" - czytamy także.
Zgodnie z dostępnymi szacunkami Ministerstwa Rolnictwa Chin opublikowanymi w lipcu 2019 r., pogłowie trzody chlewnej zmalało o 25,8% r/r, natomiast zgodnie z raportem przygotowanym przez Rabobank spadek pogłowia w Chinach szacuje się na 40% r/r, a może osiągnąć 50% do końca 2019 roku w ujęciu rok do roku, podkreślono.
"Choroba ASF dotyka również inne kraje, w których Biolek prowadził rozmowy handlowe dotyczące przyszłej komercjalizacji, co powoduję, iż zarząd Biolek nie jest w stanie wskazać możliwych do realizacji przychodów z komercjalizacji Suilectin na poszczególnych rynkach, w tym rynku chińskim" - czytamy dalej.
Bioton poinformował także, że Biolek kontynuuje komercjalizację produktu Suilectin, w tym na rynku Brazylii niezależnie od dokonanej korekty wartości w sprawozdaniach finansowych. Biolek na rynku międzynarodowym zamierza rozpocząć nawiązywanie współpracy z mniejszymi lokalnymi firmami, które mogą być bardziej elastyczne i chętne do wprowadzania nowych produktów.
"Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki jest przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany powyższych wartości" - czytamy również w komunikacie.
Publikacja półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. nastąpi 30 września 2019 r.
Spółka zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym, podsumowano.
Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)