Za uchwaleniem ustawy bez poprawek głosowało 422, przeciw było dwóch, jeden wstrzymał się od głosu.

W uzasadnieniu do ustawy resort finansów tłumaczył, że podwójne opodatkowanie prowadzi do pogorszenia warunków biznesowych i efektywności ekonomicznej, tworząc tym samym bariery rozwoju na wspólnym rynku. Państwa UE dostrzegły konieczność wprowadzenia procedury, która będzie prowadziła do zwiększenia efektywności i wydajności rozstrzygania sporów związanych z podwójnym opodatkowaniem w UE.

Zmiany dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Według ich autorów, zwiększenie dostępności i przejrzystości środków umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle problematyki podwójnego opodatkowania ma nastąpić dzięki: wprowadzeniu nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, uporządkowaniu procedur dotyczących podwójnego podatkowania.

Utworzono także podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową – Programu Współdziałania, którego celem jest ułatwienie największym firmom prawidłowego rozliczania się z podatków.

Reklama

W uzasadnieniu napisano, że chodzi o program poprawnego rozliczenia opartego na ścisłej współpracy między największymi podatnikami a administracją podatkową (ang. co-coperative compliance). Programy tego typu zostały z powodzeniem wprowadzone w kilkudziesięciu państwach na świecie.

"Program Współdziałania ma na celu zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego poprzez nawiązanie ścisłej i bieżącej współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. Współpraca w ramach Programu oparta jest na zasadzie dobrowolności oraz wzajemnego zaufania, zrozumienia i transparentności. Największą korzyścią po stronie podatnika z udziału w Programie jest zwiększenie pewności prawa podatkowego i planowania wydatków, co w konsekwencji wpływa na minimalizację ryzyka podatkowego i zmniejszenie kosztów dyscypliny podatkowej" - wyjaśnia MF.

Ideą programu ma być "niepoddana drobiazgowej formalizacji" współpraca między podatnikami a szefem KAS. Zaproponowano, aby Ordynacja podatkowa zawierała jedynie najważniejsze przepisy, stanowiące ramy prawne Programu. Jego konkretny kształt będzie zależeć natomiast od praktyki wypracowanej przez administrację skarbową.

Program ma być adresowany do największych i wiarygodnych firm, tj. o przychodach powyżej 50 mln euro oraz takich, których organizacja wewnętrznego nadzoru podatkowego zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych. Dla przedsiębiorców objętych programem kwestie podatkowe będą na bieżąco wyjaśniane przez KAS, co powinno przełożyć się na składanie przez nich prawidłowych deklaracji podatkowych, czyli w praktyce prawidłowe rozliczanie się z budżetem państwa.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, dla których przewidziano wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i 1 lipca 2020 r. (PAP)

autor: Marcin Musiał