Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o przeznaczeniu 3,41 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję, podała spółka.

"Spółka postanowiła przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 4 377 931,67 zł w następujący sposób:

- kwotę 3 408 919,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6 821 677 akcjach spółki daje 0,5 zł na akcję,

- kwotę 967 093,17 zł - na kapitał zapasowy,

- kwotę 1 919,5 zł, stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3 839 akcji własnych posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy - na rezerwowy fundusz dywidendowy" - czytamy w komunikacie.

Walne zgromadzenie wyznaczyło 22 listopada br. na dzień ustalenia prawa do dywidendy, a 6 grudnia na dzień wypłaty dywidendy, podano także.

Skarbiec Holding odnotował 31,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (trwającym od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) wobec 19,61 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. fin. 2018/2019 wyniósł 4,38 mln zł wobec 30,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)