Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec-wrzesień 2019) wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 4,36 mln zł wobec 4,55 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,26 mln zł w I kw. r.obr. 2019/2020 wobec 23,07 mln zł rok wcześniej."Naszym podstawowym zadaniem jest wypracowywanie satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w funduszach, którymi zarządza Skarbiec TFI. W minionym kwartale w 8 naszych funduszach pobraliśmy opłatę zmienną. Była ona wyższa niż przed rokiem, co na wymagającym rynku jest wynikiem dobrym" - powiedziała prezes Anna Milewska, cytowana w komunikacie.Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych wyniosło 1,56 mln zł w I kw. bieżącego roku obrotowego wobec 0,49 mln zł rok wcześniej."Warto także podkreślić, że na pozyskiwanie aktywów w całym sektorze TFI istotny wpływ ma bardzo konkurencyjna sytuacja rynkowa oraz zachwiane zaufanie do branży w związku z wydarzeniami z lat ubiegłych. Co ważne jednak - nad tym obszarem bardzo mocno pracujemy i w przypadku Skarbiec TFI pierwsze symptomy poprawy już dostrzegamy - tempo spadku aktywów wyraźnie hamuje" - zaznaczyła prezes.Na koniec września br. Skarbiec TFI zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. r.obr. 2019/2020 wyniosła 0,65 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej.Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.(ISBnews)