"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w III kw. 2019 r. odnotowano wyhamowanie dynamiki inwestycji. Wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 4,7% i tym samym w mniejszym stopniu niż w dwóch poprzedzających kwartałach, wspierał realny przyrost PKB. Dane o wynikach inwestycyjnych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw (wzrost o 16% w skali roku) oraz obecna faza cyklu napływu środków unijnych sugerują prawdopodobne stopniowe spowalnianie aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym. Tym samym nasz bazowy scenariusz zakłada, że to sektor prywatny przejmie w kolejnych kwartałach rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki" - powiedziała Emilewicz, cytowana w komentarzu resortu do danych GUS.

Minister podkreśliła, że pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro oraz globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w III kw. br. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+0,8 pkt proc.).

"Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa wykazały się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną" - stwierdziła Emilewicz.

"W naszej ocenie, dynamika aktywności polskiej gospodarki widoczna w III kw. 2019 r. utrzyma się również w ostatnim kwartale roku. Sprzyjać jej będzie solidny popyt krajowy, przy stabilizacji sytuacji w najbliższym otoczeniu zewnętrznym. Prognozowane przez nas na IV kwartał 3,9% tempo wzrostu gospodarczego pozwoli na osiągnięcie w całym 2019 r. wzrostu PKB na poziomie 4,2%" - czytamy dalej w komentarzu.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,9% rok do roku, wobec 5,2% w analogicznym kwartale 2018 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). W III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,4% w III kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7% (wobec wzrostu akumulacji o 7,1% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,1% kwartał wcześniej). 

>>> Czytaj też: Oto najlepsze i najgorsze kraje Europy pod względem dobrobytu finansowego [RANKING]