Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Domy maklerskie spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria powinny przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku w 2020 r., choć jednocześnie KNF dopuszcza wypłatę 100% zysku w przypadku spełnienia przez nie wymogów dotyczących właściwych norm adekwatności kapitałowej, podała KNF.
"Zaleca się, aby dywidendę w 2020 roku wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2019 r.:
I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej [...] na dzień 31 grudnia 2019 r.:  • współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%;
  • współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;
  • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;


II. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%;
III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;
IV. podmiot w 2019 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z pózn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.
B. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r.:
I. spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;
II. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2019 roku;
III. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2019 roku" - wymieniono w komunikacie.
Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok, w szczególności wysokość bieżącego wyniku finansowego domu maklerskiego, podano także.
(ISBnews)