Wprowadzenie rekompensaty w wysokości do 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, który złożyli w Sejmie posłowie PiS.

"W roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2020 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, powiększoną o niewypłaconą w 2019 r. część rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 wpływów abonamentowych, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej" - głosi projekt noweli ustawy, który w środę wpłynął do Sejmu.

W projekcie ustawy wskazano, że "łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 mld 950 mln zł.".

Dodano, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do 31 stycznia 2020 r. ustali w drodze uchwały: kwotę rekompensaty, uwzględniając średnioroczną liczbę osób zwolnionych; szacowaną średnioroczną liczbę osób posiadających uprawnienia do zwolnienia z wnoszenia opłat abonamentowych, którzy nie dopełnili obowiązku zarejestrowania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego; wysokość opłat abonamentowych na rok, którego rekompensata dotyczy; niewypłaconą w 2019 r. część rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 wpływów abonamentowych oraz szacowane koszty związane ze zbyciem skarbowych papierów wartościowych.

KRRiT jest zobowiązana także ustalić wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej oraz terminy przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych.

W projekcie ustawy napisano, że KRRiT przekazuje uchwałę do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który z kolei w terminie 14 dni składa wniosek do ministra finansów o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych. Minister finansów na tej podstawie określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

Projekt reguluje również kwestie związane z kartami powinności. Projekt zobowiązuje nadawców publicznych i KRRiT do uwzględnienia w kartach powinności na lata 2020-2024, w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego objętego taką kartą, finansowania publicznego na poziomie nie niższym niż suma prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na rok 2020 oraz rekompensaty określonej w projektowanej ustawie. "Zawarcie porozumień między Przewodniczącym KRRiT a nadawcami publicznymi w sprawie kart powinności na lata 2020-2024 uwzględniających tę zasadę nastąpi do końca marca 2020 r." - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Uzasadniając projekt ustawy posłowie wskazali, że "potrzeba wydania projektowanej ustawy wynika z braku adekwatnego, stabilnego, przewidywalnego i długofalowego publicznego finansowania mediów publicznych w Polsce".

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski, który w MKiDN odpowiada za sprawy mediów publicznych, w rozmowie z Wirtualnymimediami.pl wyjaśnił, dlaczego posłowie zaproponowali taką kwotę rekompensaty. Jak mówił, "mniej więcej odpowiada projekcjom planowanych kart powinności". "Trochę więcej zaproponowano w rekompensacie, bo istnieje prawdopodobieństwo, że karty powinności będą jeszcze negocjowane. Formalnie suma dofinansowania nie może być większa, ale karta powinności zostanie zakontraktowana na większą kwotę" - powiedział Lewandowski.

Dodał, że obecnie nie ma decyzji politycznej dotyczącej jakiegokolwiek systemowego rozwiązania finansowania mediów publicznych. "W tym momencie takie są możliwości i w ramach tych możliwości realizowane jest finansowanie dla mediów publicznych" - podkreślił wiceszef resortu kultury.

Analogiczny mechanizm, bazujący na emisji skarbowych papierów wartościowych zastosowano w 2019 r. wprowadzając rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. Media publiczne dostały wtedy z budżetu 1,26 mld.

>>> Czytaj też: KE wysłała list do polskich władz z prośbą o wstrzymanie prac nad projektem ustawy ws. sądów