Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 30 mln zł



Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ2 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych, która obejmie nie więcej niż 300 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 3 kwietnia 2025 r.

"Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 30 mln zł.

"Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,5 pkt procentowego" - czytamy dalej.

Spółka wykupi obligacje w dniu 3 kwietnia 2025 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, zastrzeżono.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)