Jak wynika z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wielkość wskaźnika służy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do ewentualnego zarządzenia aktualizacji wyceny środków trwałych przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym GUS.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska