Pekao opublikowało, w nawiązaniu do raportu bieżącego z 25 marca br., zaktualizowane informacje o wpływie epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy banku i jego grupy kapitałowej.

Bank przypomina, że w marcowym raporcie wskazano, że jednym z czynników, które będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe Pekao i jego grupy w 2020 roku, są decyzje banków centralnych o obniżeniu stóp procentowych podjęte w ostatnim czasie. Zwrócono szczególną uwagę na decyzje Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stopy referencyjnej 17 marca i 8 kwietnia br. - łącznie o 100 punktów bazowych, do obecnego poziomu 0,5 proc.

Reklama

"Powyższe decyzje zmniejszą wynik finansowy netto Grupy w 2020 roku o około 450-500 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o około 30 punktów bazowych. Precyzyjny wpływ tychże decyzji na wynik będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych przyjętych przez Grupę" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że bank szacuje jednocześnie, że negatywny wpływ obniżenia aktywności gospodarczej w Polsce - wynikający z epidemii koronawirusa COVID-19 - na poziom kosztów ryzyka grupy w I kwartale 2020 roku wyniesie około 200 mln zł.

"Powyższa rezerwa na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego zostanie rozpoznana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 roku. Rezerwę tę oszacowano w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 roku" - napisano.

W komunikacie zaznaczono, że bank oczekuje, iż skonsolidowany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2020 roku będzie niższy od osiągniętego w porównywalnym okresie poprzedniego roku, m.in. w konsekwencji zawiązania wyżej wymienionej rezerwy.

Zaktualizowaną informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność banku i grupy Pekao przedstawi w raporcie okresowym za I kwartał 2020 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał