Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 142,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 270,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 154,49 mln zł wobec 284,65 mln zł rok wcześniej.
We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2019 r. miała 142,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 270,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 203,71 mln zł wobec 299,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 816,27 mln zł w 2019 r. wobec 3 956,69 mln zł rok wcześniej.
"Grupa kapitałowa osiągnęła w roku 2019 dobre wyniki finansowe, jednak na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat były one niższe, niż w roku 2018. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły w porównaniu do roku 2018 o 3,6% i osiągnęły poziom 3 816,3 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej był niższy o 32,1% wyniósł 203,7 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 154,5 mln zł i był o 45,7% niższy niż w roku 2018. Negatywny wpływ na wyniki spółki miała sytuacja w Segmencie Profili, który działa w niesprzyjających warunkach konkurencyjnych. Duży napływ materiału z importu przy niekorzystnych relacjach cen wyrobów wsadowych do cen wyrobów gotowych, wysokich poziomach kontyngentów importowych oraz rosnących kosztach działalności skutkowały znaczącymi spadkami wolumenów i wartości sprzedaży we wszystkich grupach asortymentowych tego segmentu. W rezultacie segment ten zanotował stratę w wysokości 12,3 mln zł (w roku 2018 zysk w wysokości 1,2 mln zł). Spadek przychodów segmentu o 11,3% spowodował również spadek udziału tej grupy asortymentowej w sprzedaży ogółem z 18,7% w roku 2018 do 17,2% w roku ubiegłym" - napisał prezes Piotr Janeczek w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 92,81 mln zł wobec 125,05 mln zł zysku rok wcześniej.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.
(ISBnews)