Komisja podczas czwartkowego posiedzenia rozpatrzyła 87 poprawek, jakie wyższa izba parlamentu złożyła do nowelizacji tarczy antykryzysowej. Większość z zarekomendowanych poprawek miało charakter doprecyzowujący.

Jedna z merytorycznych zmian, która uzyskała poparcie komisji stanowi, że wpłaty na rzecz państwowego Instytutu Sztuki Filmowej stanowiłyby koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Poparcie uzyskał też wniosek Senatu, który ma zapewnić podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

Komisja opowiedziała się też za przyjęciem poprawki, która zakłada odstąpienie - w określonych przypadkach - od obowiązku osobistego złożenia dokumentów w przypadku starania się cudzoziemców o polską wizę.

Reklama

Poparcie komisji uzyskała również poprawka do przepisu dotyczącego ulgi w składkach na ZUS dla samozatrudnionych, którzy w lutym uzyskali dochody do 7 tys. zł. Zgodnie z poprawką Senatu "luty 2020 r.", który jest miesiącem odniesienia ma być zastąpiony „pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek”.

Uznanie posłów zyskała też poprawka odnosząca się do zwolnienia przedsiębiorców jednoosobowych ze składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. i ich zwrotu, jeśli zostały opłacone.

Większość merytorycznych poprawek Senatu nie otrzymała jednak pozytywnej opinii sejmowej komisji finansów publicznych.

Posłowie nie poparli za to poprawki zakładającej zwolnienie z podatków od darowizn, z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT zakupu wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających, przeznaczonych dla szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Komisja opowiedziała się za odrzuceniem wniosku senatorów, który zakłada podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju UE.

Nie poparto też poprawki, która przewiduje objęcie pomocą "covidowską" sezonowych pracowników branży turystycznej, czy poprawki mówiącej o dodatkowych zasiłkach opiekuńczych.

Komisja zarekomendowała także odrzucenie szeregu poprawek Senatu, które zmierzają do wykreślenia z Tarczy 3.0 przepisów - zdaniem Senatu - niezwiązanych z pomocą dotyczącą epidemii. Chodzi m.in. o regulacje dotyczące sądów powszechnych i elektronizacji niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw, przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o dowodach osobistych, czy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

"Przede wszystkim Senat stanowczo wypowiedział się przeciwko rozwiązaniu, które prowadzi do nowelizacji szeregu ustaw w zakresie niezwiązanym z przedmiotem ustawy. Takie działanie jest sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji i nie może być przez Senat zaakceptowane" - napisano w uzasadnieniu do uchwały Senatu.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Senatu, aby z nowelizacji wyeliminować przepisy przewidujące nowy sposób wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenie kadencji obecnego prezesa Urzędu.

Teraz poprawki Senatu trafią na głosowanie Sejmu.

Tarcza 3.0 zakłada m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy.

Nowela przewiduje także wsparcie dla sektora drzewnego. W czasie trwania koronawirusa jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, które sprzedają drewno nie będą przysługiwały: ustawowe odsetki przy opóźnionych transakcjach handlowych; rekompensaty za koszty odzyskiwania należności; kary umowne za to, że przedsiębiorca do 31 maja br. zrezygnował z kupna zamówionego drewna.

Ustawa zawiera też przepisy antylichwiarskie, które mają chronić kredytobiorców, pożyczkobiorców przed zbyt wysokimi odsetkami, czy opłatami.

Tarcza 3.0 zakłada ponadto wsparcie dla transportu autobusowego poprzez podniesienie z 1 zł do 3 zł maksymalnej dopłaty do jednego wozokilometra.

Nowela zwalnia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co ma obniżyć koszty funkcjonowania sektora turystycznego, jak i armatorów. (PAP)

Autor: Marcin Musiał, Michał Boroń