Serinus odroczył wszystkie planowane inwestycje rozwojowe z powodu koronawirusa


Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Z uwagi na panującą niepewność spowodowaną pandemią COVID-19 i wywołany nią kryzys oraz związane z tym trudności w transporcie osób i sprzętu, Serinus podjął decyzję o odroczeniu wszystkich planowanych inwestycji rozwojowych, podała spółka w raporcie.
"Realizowane będą wyłącznie inwestycje odtworzeniowe w minimalnym zakresie wymaganym do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania ruchu infrastruktury wydobywczej" - czytamy w raporcie za I kwartał 2020 roku.
W Rumunii zawieszono realizację zarówno wszystkich planów inwestycyjnych, jak i planowanego na maj 2020 r. remontu instalacji Zakładu Przetwarzania Gazu Moftinu, podano.
"Ze względu na zawieszenie planowanego remontu instalacji nasi specjaliści przygotowali program stopniowych przeglądów konserwacyjnych. Nie przewiduje się, aby realizacja zadań z zakresu utrzymania ruchu w zmienionym trybie mogła mieć jakikolwiek negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy zakładu lub jego wydajność" - czytamy także.
Spółka już wcześniej informowała, że uzyskała komplet pozwoleń na realizację programu badań sejsmicznych 3D w rejonie Berveni i przygotowywała się do jego rozpoczęcia. Realizacja programu została jednak odroczona z powodu obowiązujących ograniczeń w zakresie przemieszania osób i sprzętu w omawianym okresie sprawozdawczym. Spółka zawarła porozumienie z wybranym wykonawcą programu, wydłużające okres obowiązywania zawartych umów o rok w celu umożliwienia realizacji programu w przyszłości. Spółka ma nadzieję wznowić realizację programu na początku 2021 r., co jednak ostatecznie uzależnione będzie od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19, podkreślono.
Uzyskano także zezwolenia niezbędne do wykonania odwiertu eksploatacyjnego M-1008. Jego odwiercenie zostało pierwotnie zaplanowane na koniec 2020 r. lub początek 2021 r., jednak ze względu na kryzys wywołany pandemią COVID-19 określenie pewnych terminów ukończenia kolejnych etapów tej inwestycji stało się niemożliwe, wynika także z raportu.
"W Tunezji spółka przede wszystkim koncentrowała się na działaniach o niewielkim stopniu kapitałochłonności, lecz o dużym potencjale zwiększenia wydobycia. W omawianym okresie sprawozdawczym spółka przeprowadziła dodatkowe prace na terenie koncesji Chouech i Ech Chouech, polegające na wymianie pomp lub zwiększeniu wydajności istniejących urządzeń, co przełożyło się na stopniowy wzrost wydobycia. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 spowodował drobne trudności z pozyskaniem wykonawców prac serwisowych, opóźniając tym samym realizację kolejnych prac mających na celu zwiększenie wydajności pomp. Spółka przeprowadziła prace rekonstrukcyjne metodą coiled tubingu na znajdującym się na terenie koncesji Sabria odwiercie Win-12bis, uzyskując zakładaną poprawę jego wydajności"- czytamy również.
Spółka nadal analizuje dane z kolejnych odwiertów w celu identyfikacji tych, na których przeprowadzenie podobnych zabiegów rekonstrukcyjnych może przynieść porównywalne wyniki. Spółka planowała realizację programu mechanicznej eksploatacji złoża, obejmującego m.in. instalację odpowiednich pomp na złożu Sabria. Program został tymczasowo zawieszony z powodu nowych uwarunkowań związanych z pandemią COVID-19 i wynikających z niej zakłóceń na rynku ropy naftowej. Zdaniem spółki nakłady wymagane do jego przyszłej reaktywacji będą nieznaczne, podsumowano.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)