Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek (na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej) oraz za stwierdzenie prawomocności wyroku pobiera się opłatę kancelaryjną - 10 zł za stronę. Tak więc przy 20 stronach trzeba liczyć się z kosztami w wysokości 200 zł. Znacznie tańsze są kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy wydawanych również na wniosek zainteresowanego. Kosztuje to tylko 2 zł za stronę.

Inaczej traktowane są dokumenty, z których należy, przed wydaniem kopii lub wydruku, usunąć dane osobowe lub inne treści objęte tajemnicą prawnie chronioną. Wtedy opłata jest zróżnicowana i zależy od rodzaju dokumentu. W przypadku strony odpisu, zaświadczenia lub wyciągu płaci się 15 zł, natomiast za kopie lub wydruki z akt sprawy opłata wynosi 3 zł.

W sytuacji gdy odpis, zaświadczenie lub wyciąg są sporządzone w języku obcym, opłatę kancelaryjną pobiera się w podwójnej wysokości. Podobnie jest w przypadku gdy te dokumentu zawierają tabelę. Tak więc opłata za każdą stronę wynosi odpowiednio 20 lub 30 zł.

Z kolei odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia (zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia) kosztuje 100 zł.