"Sytuacja sektora bankowego w 2008 r. pozostawała stabilna, mimo iż w IV kwartale, w następstwie zaburzeń na światowych rynkach finansowych, nastąpił znaczny wzrost ryzyka, ograniczenie płynności na rynku międzybankowym, zwiększenie kosztu pozyskiwania pieniądza i pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego" - głosi raport.

W najbliższym czasie należy liczyć się z osłabieniem polskiej gospodarki (co znajduje odzwierciedlenie w zmniejszaniu prognoz tempa wzrostu PKB) oraz z pogorszeniem sytuacji finansowej części klientów banków, podkreśla KNF. "Może to wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe sektora bankowego, jak też zmniejszenie tempa wzrostu akcji kredytowej, co będzie wynikało zarówno ze wzrostu poziomu ryzyka, jak i ograniczonych możliwości pozyskania źródeł finansowania rozwoju akcji kredytowej" - ostrzega Komisja.

Według KNF, duży wzrost akcji kredytowej, jaki odnotowano w ostatnich latach, połączony z rozluźnieniem standardów polityki kredytowej oraz pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej w II połowie minionego roku były przyczyną wzrostu należności zagrożonych od sektora niefinansowego o 18,0% (z 22,7 mld zł na koniec 2007 r. do 26,8 mld zł na koniec 2008 r.). W przypadku gospodarstw domowych wzrost ten wyniósł 25,3% (z 10,4 mld zł do 13,1 mld zł), podczas gdy należności zagrożone od przedsiębiorstw zwiększyły się jedynie o 12,4% (z 12,2 mld zł do 13,7 mld zł).

"Szybki wzrost portfela kredytowego spowodował, że pomimo wzrostu należności zagrożonych sektora niefinansowego, ich udział w należnościach ogółem uległ obniżeniu z 5,2% na koniec 2007 r. do 4,4% na koniec 2008 r. (w przypadku sektora przedsiębiorstw - z 6,9% do 5,9%, a w przypadku gospodarstw domowych - z 4,1% do 3,5%). Udział zagrożonych kredytów mieszkaniowych w całości kredytów zagrożonych wyniósł 1,0% wobec 1,2% na koniec 2007 r." - czytamy w raporcie.