Dziesięciu uwzględnionych w ankiecie agencji ISB ekonomistów oczekiwało, że wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł średnio 3,43 proc. rok do roku. Prognozy oscylowały między 3,2 proc. a 3,7 proc. Resort finansów szacował lutowy poziom wskaźnika CPI na 3,5 proc.

Jak podał GUS największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,9 proc.) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,0 proc.), który podwyższył ten wskaźnik odpowiednio o 0,46 pkt proc. i 0,06 pkt proc.

Najdroższe były ...

Najbardziej wzrosły ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 3,3 proc.),a także ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,6 proc.).

A najtańsze ...

Niższe były natomiast ceny odzieży i obuwia (o 5,0 proc.) oraz towarów i usług związanych z transportem (o 4,0 proc.).

Inflacja w górnej granicy celu RPP

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był wyższy niż w lutym br. (3,6 proc. wobec 3,3 proc.) i pozostawał powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.).

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 8,7%) oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 4,8 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,14 pkt proc. i 1,19 pkt proc. Spadek cen w zakresie transportu obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,56 pkt proc.

Cukier zdrożał najbardziej

Ceny żywności wzrosły w marcu br. o 2,0 proc. (wobec wzrostu o 0,6 proc. w lutym br.). Najbardziej podrożał cukier (o 12,8 proc.), co było związane ze znacznie niższą produkcją, wynikającą głównie ze zmiany systemu regulacji rynku cukru w krajach UE. Nastąpił wzrost cen owoców (o 10,6 proc.), w tym, owoców południowych o 12,1 proc., w związku ze wzrostem cen zakupu w imporcie.

Wyższe ceny w skupie spowodowały wzrost cen drobiu (o 5,1 proc.). Więcej niż w lutym konsumenci płacili za jaja (o 3,3 proc.). Nastąpił sezonowy wzrost cen warzyw (o 3,2 proc.). Deficyt podaży żywca wieprzowego na rynku krajowym, wzrost popytu eksportowego na wołowinę, a także przygotowania handlu do świątecznego zaopatrzenia wpłynęły na wzrost cen mięsa (o 2,5 proc.), w tym mięsa wieprzowego o 2,7 proc., wołowego o 2,4 proc. oraz wędlin o 1,5 proc. Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły przeciętnie o 0,2 proc., w tym soków – o 0,4 proc., kawy i herbaty – po 0,3 proc. Ceny wód mineralnych lub źródlanych obniżyły się o 0,3 proc.

Przesunięty w czasie efekt podwyżki stawek podatku akcyzowego wpłynął na dalszy wzrost cen napojów alkoholowych (o 1,4 proc.) oraz wyrobów tytoniowych (o 0,2 proc.). Wprowadzenie na rynek nowej kolekcji sezonowej spowodowało, iż w marcu br. ceny obuwia wzrosły o 0,5 proc., a odzieży o 0,3 proc.

Zdrożało utrzymanie mieszkania

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w marcu br. o 0,1 proc. Podrożało użytkowanie mieszkania (o 0,5 proc.). W związku z lokalnie podejmowanymi decyzjami o zmianach stawek opłat, w marcu br. nadal drożały usługi kanalizacyjne (o 1,1 proc.) i zaopatrywanie w wodę (o 0,7 proc.). Zanotowano także dalszy wzrost opłat za wywóz nieczystości (śmieci) (o 0,5 proc.), co było konsekwencją wprowadzonej od stycznia br. podwyżki opłat za składowanie odpadów.

Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,4 proc.). W marcu br. obniżyły się ceny nośników energii (o 0,3 proc.). Uwzględnienie w taryfach przepisów ustawy o podatku akcyzowym wpłynęło na zmianę wysokości składników zmiennych stawek sieciowych, co spowodowało, że łączna opłata za energię elektryczną była niższa (o 1,0 proc.). Mniej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za opał (o 0,7 proc.). Nadal drożała energia cieplna (o 1,1 proc). Więcej niż przed miesiącem płacono za towary i usługi w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,5 proc.).

Zdrowie też coraz droższe

Marzec br. to kolejny miesiąc, w którym wzrosły opłaty związane ze zdrowiem (o 0,2 proc.). Wyższe koszty związane ze świadczeniem usług spowodowały, że więcej należało zapłacić za usługi stomatologiczne (o 0,8 proc.) oraz lekarskie (o 0,3 proc.).

I transport...

Ceny w zakresie transportu były wyższe niż w ub. miesiącu o 0,6 proc. Więcej konsumenci płacili za środki transportu (o 0,9 proc.), w tym, w związku ze zwiększeniem sprzedaży samochodów z nowego rocznika, za samochody osobowe – o 0,8 proc. Wprowadzenie nowych taryf przewozowych spowodowało wzrost opłat za pasażerski transport kolejowy (o 0,3 proc.). Opłaty związane z łącznością utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Za sprzęt telekomunikacyjny płacono o 0,6% więcej niż w lutym br.

Kultura i edukacja też cenna

Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą wzrosły o 0,5 proc. Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za gazety i czasopisma (o 1,6 proc.). Marzec br. był drugim z kolei miesiącem, w którym wzrosły ceny sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informa-tycznego (o 0,5 proc.), w tym najbardziej sprzętu informatycznego. Opłaty dotyczące edukacji były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,2 proc. Marzec br. to kolejny miesiąc, w którym podwyższono ceny wrestauracjach i hotelach (o 0,4 proc.). Spośród innych towarów i usług, w marcu br. podrożały usługi świadczone w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i zakładach pielęgnacyjnych (o 0,5 proc.) oraz środki do higieny osobistej (o 0,4 proc.).