Każdy liczący się na rynku bank ma bogatą ofertę kredytowania przedsiębiorstw. Najbardziej rozbudowaną grupę produktów stanowią kredyty krótkoterminowe. Problem w tym, że oferta ta jest praktycznie niedostępna dla firm, które dopiero powstały. Przedsiębiorstwa takie nie mają jeszcze swojej historii, a to dla banków jest niemal równoznaczne z brakiem zdolności kredytowej. Wówczas zaś firmie, prowadzonej na dodatek przez osobę fizyczną, która zdolności kredytowej nie posiada, żaden bank nie udzieli ani kredytu obrotowego, ani na inwestycje.

Na bieżące wydatki

Oferowany dziś przez niemal wszystkie banki lekarzom rachunek firmowy to w istocie pakiet produktów. Poza głównym rachunkiem, z którym związanych jest kilka lub kilkanaście dodatkowych kont, w ramach jednej głównej umowy daje on możliwość korzystania z wielu opcji, które w przeszłości oferowane były przez bank jako odrębne produkty.

W wielu bankach, w ramach konta pakietowego, lekarz przedsiębiorca może liczyć na debet lub kredyt odnawialny. O ile ten pierwszy może pomóc głównie w uregulowaniu drobnych bieżących płatności, o tyle kredyt odnawialny często w wysokości 100 tys. zł lub więcej może być już spożytkowany na cele inwestycyjne.

Pewnym rodzajem kredytów obrotowych są kredyty płatnicze pozwalające na regulowanie bieżących płatności. Są one udzielane w złotych lub w walutach obcych na okres do 12 miesięcy. Tym jednak różnią się od kredytów odnawialnych, że ich wysokość nie może przekroczyć w zasadzie wielkości odpowiadającej równowartości przeciętnych dziennych wpływów na rachunek bieżący klienta.

Reklama

Kredyty inwestycyjne

Choć zgodnie z prawem bankowym kredyt inwestycyjny zaliczany jest do kredytów średnioterminowych, a więc o okresie spłaty nieprzekraczającym 5 lat, coraz częściej w ofercie banków znajdują się produkty tej kategorii, w przypadku których termin spłaty jest znacznie dłuższy i wynosi do 10, a nawet 15 lat. Na takie szczególne przywileje mogą liczyć przede wszystkim stali klienci banku, zwłaszcza ci, którzy mają w nim rachunek bieżący lub jeszcze lepiej pakietowy rachunek firmowy, z którym związana jest cała gama usług.

Przed przystąpieniem do takiej inwestycji lekarz chcący rozwijać swoją działalność musi zgromadzić odpowiednio wysokie środki własne i dopiero potem może ubiegać się o taki kredyt. A gdy ma kłopot ze zgromadzeniem własnych środków w dostatecznej wysokości, może ubiegać się o poręczenie: albo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, albo którejś z lokalnych instytucji doręczeniowych.

Pod hipotekę

Klasyczny kredyt hipoteczny na cele biznesowe powinien być związany z nieruchomością, która stanowi składnik majątku firmy. O tego typu kredyt można ubiegać się w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w trakcie finansowania inwestycji w nieruchomość, która będzie składnikiem majątku firmy, np. gabinet lekarski lub budynek przeznaczony na działalność niepublicznej placówki. Po drugie, gdy stanowiąca już firmowy środek trwały nieruchomość stanowić będzie jedynie zabezpieczenie kredytu lub pożyczki, które przeznaczone zostaną na cele związane z działalnością gospodarczą.

W pierwszym przypadku rzecz idzie głównie o kredyty służące finansowaniu zakupu nieruchomości, która jest w trakcie procesu inwestycyjnego: siedziby firmy, gabinetu, w którym świadczone są usługi medyczne, czy jakiegokolwiek innego obiektu choćby o charakterze pomocniczym, np. garaży. O taki kredyt lekarz przedsiębiorca ubiega się na zasadach analogicznych jak o prywatny mieszkaniowy kredyt hipoteczny.

W przypadku niektórych konkretnych produktów bankowych, gdy z braku księgi wieczystej nie jest jeszcze możliwe ustanowienie hipoteki, można też ubiegać się o zabezpieczenie w formie hipoteki ustanowionej na innej nieruchomości, ale nie jest to praktyka powszechna. Bywa zresztą tak, że może to być inna nieruchomość, ale obligatoryjnie stanowiąca firmowy środek trwały, ale i zdarza się tak, że bank godzi się na zabezpieczenie w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości niestanowiącej składnika majątku firmy lekarza.