Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, od 20 kwietnia 2007 r. do 31 lipca 2009 r. pełniła funkcję prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest jednocześnie członkiem zarządu International Association of Deposit Insurers (IADI) – od 2008 r., przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (EFDI) – od 2008 r., członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk – od 2007 r., redaktorem naczelnym czasopisma „Finanse” Komitetu Nauk o Finansach PAN – od 2008 r., członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości – od 2004 r., kierownikiem Zakładu Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych w Katedrze Bankowości SGH – od 2002 r. oraz kierownikiem Podyplomowego Studium dla Analityków Bankowych – od 2000 r.

Profesor Małgorzata Zaleska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1995 r. ukończyła Study Course in Economic Policy oraz Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii. W kolejnym roku ukończyła Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopnie i tytuł naukowy uzyskała odpowiednio: w 1997 r. - stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2000 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - finansów i bankowości, w 2004 r. - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 2006 r. została awansowana na stanowisko profesora zwyczajnego SGH. Jest autorką ponad 190 pozycji naukowych i popularno-naukowych, przede wszystkim na temat organizacji i regulacji nadzoru nad rynkiem bankowym oraz systemu gwarantowania depozytów, a także identyfikacji ryzyka upadłości banków. W latach 1998-2003 była doradcą prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2000-2002 członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w latach 2005-2006 ekspertem ministra edukacji narodowej i sportu do opracowania standardu kierunku „finanse i bankowość”, a w 2007 r. członkiem Komisji Nadzoru Bankowego.