Imprezy pracownicze to powszechnie stosowana praktyka. Każdy pracodawca wie, że dobra atmosfera w zespole to lepsze efekty w pracy. Organizacja spotkań pracowniczych wiąże się jednak z pewnymi skutkami podatkowymi, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.
Przy organizacji imprez integracyjnych dla pracowników dla pracodawcy najważniejsza jest możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na ten cel do kosztów podatkowych.

Związek z przychodami

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie o PIT lub ustawie o CIT, jako niestanowiące takich kosztów.
Oznacza to, że dla uznania określonych wydatków za koszty uzyskania przychodów istotne jest, by poniesione wydatki miały lub mogły mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody (bądź też zachowywały lub zabezpieczały źródło przychodów), pod warunkiem że nie zostały wyłączone z kosztów.
Reklama
Niewątpliwie wydatki związane z organizacją imprezy okolicznościowej, której celem jest integracja pracowników i współpracowników zarówno między sobą, jak i z firmą, ponoszone są w celu uzyskania przychodów (zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów). Zespół, który jest zintegrowany wewnętrznie, między sobą, jest zespołem pracującym efektywnie i sprawnie, co w konsekwencji przekłada się na uzyskiwanie przychodów przez spółkę. Podobnie, na uzyskiwanie przychodów wpływ ma fakt, że pracownicy i współpracownicy przedsiębiorstwa czują się z nim związani – a ten efekt firma także uzyskuje poprzez zapewnienie zespołowi atrakcji w trakcie imprezy integracyjnej, a więc poniesienie wydatków na jej organizację.

Koszty pracownicze

Wydatki na organizację spotkań integracyjnych mają charakter wydatków pracowniczych, które, co do zasady, zawsze zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Wszelkie wydatki ponoszone na rzecz pracowników, tj. zarówno wydatki bezpośrednio wynikające z zatrudnienia (koszty wynagrodzeń itp.), jak i pośrednie (nawet jeśli obowiązek ich ponoszenia nie wynika z układu zbiorowego lub innych aktów prawnych), ze swojej natury wiążą się z uzyskiwanymi przychodami, stąd też powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
Co więcej, wydatki związane z imprezą integracyjną nie znalazły się w negatywnym katalogu, wyłączającym dane wydatki z kosztów podatkowych. Takie stanowisko potwierdzają również sądy administracyjne. Przykładowo WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 maja 2008 r. (sygn. akt ISA/Wr 1712/07) stwierdził, że zasadne jest przy organizacji imprez integracyjnych twierdzenie o istnieniu związku przyczynowego między prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą skierowaną na osiągnięcie przychodu a wydatkami poniesionymi przez pracodawcę na zorganizowanie tzw. imprez integracyjnych dla swoich pracowników i w konsekwencji uznanie, że taki wydatek spełnia wymogi do zaliczenia go przez pracodawcę – organizatora imprezy do kosztów uzyskania przychodów.
Podsumowując: wszelkie wydatki poniesione przez firmę na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i współpracowników należy uznać za działanie racjonalne i związane z prowadzoną działalnością, mające na celu zwiększenie efektywności pracy. W konsekwencji wydatki poniesione na ten cel można uznać za koszty. Zintegrowany zespół pracowników i współpracowników sprzyja lepszej organizacji pracy, owocnej współpracy, co efektywnie wpływa na generowanie większych przychodów oraz sprawne funkcjonowanie firmy.
JAK TO ZROBIĆ...
Czy wydatki na mecz piłkarski pracowników będą kosztem
PROBLEM: Czy rozgrywanie przez pracowników spółki meczy piłkarskich, organizowanych w celach integracyjnych, w ramach turnieju o puchar prezesa spółki, gdy zawodnicy grają w koszulkach z logo i nazwą spółki, zaś na stadionie bądź w hali sportowej eksponowane są banery reklamowe spółki, można traktować jako imprezę integracyjną oraz czy wszelkie koszty związane z jej organizacją będą dla spółki kosztem?
ROZWIĄZANIE: Rozgrywanie przez pracowników spółki meczy piłkarskich organizowanych w celach integracyjnych dla poprawy komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, poprawy atmosfery pracy oraz ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawy efektywności pracy można traktować jako imprezę integracyjną. Zatem wydatki związane z organizacją i przebiegiem turnieju można zaliczyć do kosztów podatkowych.
Podstawa prawna
● Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).