"W lipcu 2011 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wynosiła 5,9 proc. i była o 1,3 pkt proc. niższa od wartości referencyjnej. Podstawą do obliczenia tej wartości były dane z trzech państw UE o najbardziej stabilnych cenach: Irlandii, Szwecji i Czech. To ostatnie państwo zastąpiło w grupie referencyjnej Holandię, co spowodowało wzrost wartości referencyjnej" - napisano.

MF podaje, że częste zmiany w zakresie wypełnienia kryterium stopy procentowej, obserwowane w kilku ostatnich kwartałach, związane są ze znacznym wzrostem zmienności szeregu wartości referencyjnej dla tego kryterium.

"Wynika to zarówno ze wzrostu zróżnicowania długoterminowych stóp procentowych w UE i strefie euro (ze względu na zmianę rynkowej percepcji ryzyka poszczególnych państw po kryzysie finansowym), jak i częstszych zmian składu grupy referencyjnej (ze względu na silne zróżnicowanie procesów inflacyjnych w państwach UE od momentu nasilenia kryzysu)" - napisano.