W całej I poł. 2012 roku bank miał 500,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wobec 820,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto z samej działalności kontynuowanej wyniósł w I poł. 2012 r. 387,54 mln zł wobec 18,27 mln zł zysku rok wcześniej.

"Działalność Grupy Getin Noble Banku SA, Get Banku SA oraz Oddziału Getin Holding SA w Warszawie została zaklasyfikowana począwszy od czerwca 2011 roku do działalności zaniechanej i tak została wykazana w sprawozdaniu za 2011 rok. W związku z dojściem do skutku podziału Grupy Getin Holding w dniu 02.01.2012 oraz utratą kontroli przez Getin Holding nad Get Bankiem oraz Getin Noble Bankiem działalność tych podmiotów nie jest uwzględniania w wynikach Grupy Getin Holding za 2012 rok" - czytamy w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy z działalności kontynuowanej i zaniechanej w II kw. 2012 r. wyniósł 97,17 mln zł wobec 420,86 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 98,78 mln zł wobec 136,85 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W całym I półroczu br. wynik odsetkowy grupy z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 199,40 mln zł wobec 781,06 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 164,86 mln zł wobec 289,33 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I poł. 2012 roku bank miał 533,99 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 82,52 mln zł zysku rok wcześniej.